LGP Slovakia / Ochrana údajov

Ochrana údajov

Ochrana údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvod

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. (ďalej v texte len ako „LGP“) mimoriadne dôležitá. Povinnosť zachovania mlčanlivosti, znamená pre každú našu právnu činnosť imperatív zachovania najvyššej dôvernosti. Okrem toho sa pri spracúvaní osobných údajov riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej v texte len ako „GDPR“), ktoré upravuje okrem iného aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18), ako aj ďalšími predpismi.
Akým spôsobom tieto osobné údaje podrobne spracúvame, za akým účelom ich spracúvame, aké máte práva a ako môžete tieto práva vykonávať, je v súlade s príslušnými ustanoveniami Čl. 13 a 14 GDPR, podrobnejšie popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 

2. Účely spracúvania osobných údajov

Na základe mandátnej zmluvy vzniká zmluvný vzťah medzi klientom a advokátskou kanceláriou LGP, ktorý je základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov. Preto spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia zmluvy, s cieľom aby sme mohli vykonávať právne služby v súlade s touto mandátnou zmluvou. Avšak spracúvame iba tie údaje, ktoré sú pre nás absolútne nevyhnutné pre poskytnutie našich právnych služieb. Ak nám neposkytnete Vaše údaje, pravdepodobne nebudeme mať možnosť náležite splniť Vašu požiadavku. Neposkytnutie údajov môže tiež viesť k odmietnutiu právneho zastúpenia.
Ak s nami uzatvárate mandátnu zmluvu alebo zmluvný vzťah, môžete nám poskytnúť osobné informácie, obchodné tajomstvá, informácie o Vašej rodine a zamestnancoch. Spracúvanie týchto osobných údajov sa však uskutoční len do tej miery, do akej to je nevyhnutné pre rozsah nášho právneho zastupovania alebo v Účelrámci zmluvného vzťahu. Toto oznámenie sa môže vyžadovať pred súdmi, orgánmi alebo odporcami v občianskoprávnom konaní, ako aj prokurátormi v trestnom konaní a inými stranami. V žiadnom prípade nebudeme spracúvať údaje na iný účel, ako je ten, ktorý je poskytnutý v rámci mandátnej zmluvy alebo v rámci Vášho súhlasu. Anonymizované údaje, ktoré spracúvame na štatistické účely, sú z toho vylúčené. 
Okrem toho spracúvame Vaše osobné údaje za účelom odosielania nášho informačného magazínu a to na právnom základe nášho oprávneného záujmu. V našom magazíne Vás informujeme o aktuálnych právnych otázkach, udalostiach firmy, zamestnancoch firmy a mnohých ďalších právnych otázkach. Zasielanie magazínu môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov a to spôsobom uvedeným v rámci takto zaslaného magazínu.
Následne uvádzame na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje. 

 

Účel
Právny základ podľa GDPR
Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb) Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR prípadne plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Poskytovanie iných ako právnych služieb Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov kancelárie (právna agenda) Oprávnený záujem kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov kancelárie
Zverejňovanie a prispôsobovanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky kancelárie Oprávnený záujem kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: zvyšovanie povedomia o kancelárii v online prostredí
Zvyšovanie povedomia o kancelárii v online prostredí Oprávnený záujem kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
Marketingová komunikácia Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: účely priameho marketingu
Personalistika a mzdy Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Štatistické účely

Akékoľvek právne základy vyššie uvedených účelov (zlučiteľné účely) v zmysle čl. 89 GDPR)

Účely historického a vedeckého výskumu

Akékoľvek právne základy vyššie uvedených účelov (zlučiteľné účely) v zmysle čl. 89 GDPR

 

Pri spracúvaní osobných údajov využívame nasledovné oprávnené záujmy: 

Oprávnené záujmy Vysvetlenie
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov kancelárie V prípade súdnych alebo mimosúdnych sporov, vyjednávaní a komunikácii o zmluvných vzťahoch, vymáhania pohľadávok, oznamovaní skutočností orgánom verejnej moci a podobných činnostiach, kedy nezastupujeme klientov ale preukazujeme, uplatňujeme a obsahujeme právne nároky našej kancelárie, spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem.
Zvyšovanie povedomia o kancelárii v online prostredí Pri zverejňovaní obsahu na našich sociálnych sieťach (Facebook, Google a LinkedIn)  a na našej webovej stránke môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania. Využívame základne analytické nástroje ako Google Analytics a Facebook Business Manger najmä pre sledovanie návštevnosti, trendov, úspešnosti našich kampaní a obsahu a pod.
Účely priameho marketingu Účely priameho marketingu môžu v zmysle recitálu 47 GDPR predstavovať oprávnené záujmy. Na tieto oprávnené záujmy sa spoliehame najmä pri zasielaní marketingovej komunikácie napríklad formou magazínu alebo poštou v prípadoch, kedy nie je potrebný predchádzajúci súhlas adresáta komunikácie v zmysle platných právnych predpisov. Ak je potrebný súhlas, na tento oprávnený záujem sa samozrejme nespoliehame.

 

 

3. Práva dotknutých osôb 

Každá osoba, ktorej osobný údaj spracúvame - dotknutá osoba (hlavne klienti, zamestnanci a spolupracujúce osoby), má právo získať informácie o tom, ktoré osobné údaje spracúva spoločnosť LGP. V súvislosti so žiadosťou o informácie Vám tiež poskytneme viac informácií o pôvode údajov, možných existujúcich príjemcoch Vašich osobných údajov, doby úschovy a účelu spracúvania údajov. Toto Vaše právo však môžeme dodržať iba vtedy, ak to nie je v rozpore s povinnosťou advokáta zachovávať mlčanlivosť. Ak sa v súvislosti s požiadavkou na informácie domnievate, že sme spracúvali Vaše údaje nesprávne alebo neúplne, máte právo nás požiadať o opravu.
Máte taktiež možnosť požiadať o vymazanie Vašich údajov. Je to však možné len vtedy, ak boli údaje spracúvané neoprávnene, nesprávne alebo neúplne, prípadne ak na ich ďalšie spracúvanie odpadol právny základ. Spoločnosť LGP si zachováva najvyššiu úroveň starostlivosti pri spracúvaní Vašich údajov. Ak sa domnievate, že sme nedodržali túto úroveň starostlivosti a nesprávne, nekompletne alebo neoprávnene sme spracúvali Vaše údaje, obmedzíme spracúvanie takýchto údajov, aby sme určili, či Vaše tvrdenie je správne. Ak je napriek našej vysokej úrovni starostlivosti, toto Vaše tvrdenie správne, bezodkladne vykonáme nápravu podľa želania.
Ak budete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov našou advokátskou kanceláriou, preskúmame dôvody pre ktoré ste podali predmetnú námietku. V závislosti od výsledku preskúmania, LGP buď preruší alebo upraví spracúvanie údajov, prípadne sa Vám budeme snažiť predložiť dostatočné dôvody na ďalšie spracúvanie údajov. Majte na pamäti, že Vaše práva sa navzájom dopĺňajú, takže môžete požiadať o autorizáciu alebo ukončenie spracúvania Vašich údajov alebo aj ich vymazanie.
Máte právo získať spracúvané údaje v strojovo čitateľnom formáte alebo nám nariadiť preniesť tieto údaje tretej strane, ktorú sami určíte. Takéto poskytovanie údajov tretej strane, ktorú ste vybrali, však nesmie spôsobiť neprimerané výdavky na našej strane, ani nesmie spôsobiť konflikt so zákonným alebo iným záväzkom mlčanlivosti alebo s povinnosťou ochrany dôverných informácií. Žiadame Vás, aby ste vzali ohľad na to, že pred tým než Vám poskytneme informácie sa musíte identifikovať Vašim preukazom totožnosti spolu s fotografiou. Toto opatrenie slúži na ochranu Vašich osobných údajov. Zároveň Vás žiadame, aby ste nás v prípade zmeny Vašich osobných údajov bezodkladne informovali. Advokátska kancelária LGP sa usiluje o zachovanie integrity údajov na najvyššej úrovni. Spĺňame taktiež najnovšie technické bezpečnostné normy. Ak sa napriek tomu domnievate, že sme Vaše údaje spracúvali neprípustným spôsobom, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo Slovenskej advokátskej komore. 
Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

 

4. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

V záujme ochrany osobných údajov sme prijali organizačné a technické opatrenia v súlade s článkom 32 GDPR a chránime Vaše údaje najmä pred neoprávneným, nezákonným alebo náhodným prístupom, spracúvaním, stratou, použitím alebo manipuláciou.
Bohužiaľ, dodržiavanie najvyšších bezpečnostných noriem a požiadaviek na povinnú starostlivosť nemôže vylúčiť, že informácie, ktoré nám pošlete cez internet, si môže prezerať a používať niekto iní. Externé útoky, ktoré vedú k narušeniu integrity osobných údajov, nemôžu viesť k žiadnej zodpovednosti našej spoločnosti, za dodržiavanie vysokých štandardov bezpečnosti.

 

5. Prenos údajov tretím stranám

5.1 Spracúvanie zákazky na právne služby 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov niekedy využívame služby iných spoločností. Avšak bez výnimky zabezpečujeme, aby spracúvanie Vašich osobných údajov prebiehalo výhradne v súlade s našimi vysokými technickými a organizačnými bezpečnostnými štandardmi.
Prostredníctvom zmlúv o spracúvaní osobných údajov stanovujeme pre tieto spoločnosti rovnaké technické a organizačné opatrenia ako tie, ktoré sami dodržiavame v rámci našich vysokých štandardov bezpečnosti a integrácie najnovšej IT technológie. V prípade, že spracúvanie údajov je potrebné v krajine, ktorá nie je členom Európskej únie alebo súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru zabezpečujeme, aby tento sprostredkovateľ údajov spĺňal všetky normy stanovené Európskym nariadením o ochrane údajov v súlade s článkami 44 - 49 GDPR. 

 

5.2 Vzťah s klientom

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným alebo daňovým poradcom, poskytovateľom serverového úložiska, poskytovateľom účtovného softvéru, Slovenskej advokátskej komore alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu. 
Okrem toho, v rámci advokátskej činnosti, je často potrebné získať informácie o našich klientoch od tretích strán. V závislosti od konkrétneho prípadu preto využívame dostupné informácie zo sociálnych sietí, z vyhľadávacích prostriedkoch, z webových stránok spoločností alebo z iných zdrojov. Rovnako môže byť potrebné požiadať príslušné úrady alebo súdy o poskytnutie Vašich osobných údajov. Vo všetkých týchto prípadoch sa vždy postaráme o to, aby boli dodržané všetky právne predpisy Európskej únie, vnútroštátne predpisy o ochrane osobných údajov, ako aj povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť.

 

6. Webová stránka LGP

Pri návšteve našich webových stránok, za účelom ich zabezpečenia a optimalizácie, naše webové servery dočasne ukladajú údaje o pripojení vzdialeného počítača, obsahu navštívených webových stránok, dátumu a času návštevy, údaje o identifikácii prehliadača a použitého operačného systému, typ, URL, názov hostiteľa príslušného zariadenia, čas, server a webovú lokalitu, z ktorej ste nás navštívili. Ostatné osobné údaje ako Vaše meno, adresa, e-mail sa nebudú zhromažďovať, pokiaľ tieto informácie neposkytnete dobrovoľne napr. v prípade kontaktného formulára alebo za účelom realizácie zmluvy. Kombináciu týchto údajov s inými skupinami údajov nevykonávame. Vyhradzujeme si právo retroaktívne skontrolovať tieto údaje, ak si uvedomíme konkrétne náznaky nezákonného používania.

 

7. Cookies

Na našich webových stránkach sa používajú tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky, napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraním návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Väčšina súborov cookies na tejto webovej lokalite sú cookies relácie, alebo tzv. dočasné cookies. Súbory cookies relácie sa ukladajú v zariadení iba počas trvania pripojenia na našu webovú stránku. Po opustení našej webovej stránky budú automaticky odstránené. Trvalé súbory cookies však zostávajú v počítači, kým ich vo svojom prehliadači manuálne neodstránite. Tieto trvalé súbory cookies používame, aby sme Vás spoznali pri ďalšej návšteve našich webových stránok. Tieto súbory cookies sú v platnosti 6 až 12 mesiacov. Pri prvej návšteve našej webovej stránky Vás žiadame, aby ste súhlasili s používaním súborov cookies. Bez vášho súhlasu používame iba také cookies, ktoré sú technicky nevyhnutné pre prevádzku webových stránok. Samozrejme, môžete vždy bez uvedenia dôvodov odvolať súhlas s používaním cookies, ktoré sme získali. Upozorňujeme, že zablokovanie alebo odstránenie súborov cookies môže mať vplyv na Vaše online aktivity a môže zabrániť plnému používaniu webových stránok.

 

8. Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje z predmetného formulára, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli, budú uložené za účelom ďalšieho spracúvania. Pri uzatváraní zmluvy medzi nami budú tieto údaje použité na účely jej realizácie. V žiadnom prípade neprenášame tieto údaje tretím stranám bez Vášho súhlasu.

 

9. Magazín

Ak by ste chceli dostávať magazín  ponúkaný na webových stránkach, potrebujeme od Vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom zadanej e-mailovej adresy a že súhlasíte s prijatím magazínu . Tieto údaje používame výlučne na doručenie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám. Váš súhlas s uložením Vašich osobných údajov vrátane e-mailovej adresy a jej použitím na zasielanie bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom zaslania správy na mailinglist@lansky.sk.

 

10. Spracúvanie údajov záujemcov o pracovné ponuky

Je pre nás vždy potešením prijímať Vaše žiadosti o pracovné príležitosti, ktoré ponúkame. Za týmto účelom potrebujeme samozrejme spracúvať Vaše osobné údaje s cieľom Vás kontaktovať a posúdiť Vašu kvalifikáciu. V prípade, že nebude Vaša žiadosť úspešná, budú Vaše údaje uložené po dobu 12 mesiacov, po uplynutí ktorej budú odstránené. 

 

11. Dĺžka uschovávania osobných údajov 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Naša advokátska kancelária aplikuje retenčnú politiku osobitne prispôsobenú pre jednotlivé kategórie osobných údajov. Všetky nami posudzované obdobia uchovávania údajov spĺňajú potrebu optimálnej starostlivosti o klientov. Zároveň sa zachovávajú zákonné pravidlá dĺžky uschovávania osobných údajov. Údaje vyplývajúce z potvrdených faktúr, ktoré ešte nie sú premlčané, sú napr. uschované až do uplynutia zákonných premlčacích lehôt a potom odstránené.
Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.: 

• Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky; 

• Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;

• Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;

• Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu. 
Na advokátov sa vzťahujú stavovské predpisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Medzi takéto dôvody patria napr.: 

• Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať; 

• Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;

• Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu; 

• Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi. 

 

12. Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s Google Analytics

Naša webová stránka používa Google Analytics, Web Analytics služby poskytované spoločnosťou Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej v texte len ako "Google"). Služba Google Analytics používa súbory Cookies. Vaše údaje v tomto prípade spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu s cieľom vytvoriť jednoducho použiteľné štatistiky návštevy našich webových stránok nákladovo efektívnym spôsobom. Takto, prostredníctvom Cookies získané údaje o užívaní našej webovej stránky (vrátane IP adresy a URL navštívených webových stránok) sa prenášajú na servery Google v USA a ukladajú sa tam. Nebudeme uchovávať žiadne z Vašich údajov zhromaždených v súvislosti so službou Google Analytics. Táto webová lokalita využíva možnosť anonymizácie IP adries poskytovanú službou Google Analytics. Vaša IP adresa bude preto skrátená / anonymizovaná spoločnosťou Google hneď, ako ju spoločnosť Google obdrží. Spoločnosť Google použije tieto údaje v našom mene na vyhodnotenie Vášho používania webových stránok, zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a používaním internetu. Všeobecne môžete zabrániť zhromažďovaniu používateľských údajov na našich webových stránkach nastavením položky "Do not Track" vo Vašom webovom prehliadači. Naša webová stránka zohľadňuje signál "Do not Track", ktorý Váš webový prehliadač pošle na všetky webové stránky. Môžete tak zabrániť zhromažďovaniu používateľských údajov službou Google Analytics vo všeobecnosti na všetkých webových stránkach stiahnutím doplnku prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom a nainštalovať. - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl

 

13. Zmeny podmienok ochrany súkromia

Nastavenie procesov za účelom ochrany osobných údajov je stále prebehajúci proces, ktorý je potrebné priebežne aktualizovať a prispôsobovať. Informácie, ktoré sme Vám v zmysle GDPR povinní ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu. 

 

14. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421-02-5930-8218, e-mailom na office@lansky.sk, alebo poštou na adrese nášho sídla.
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 8A 811 02 Bratislava Slovenská republika