LGP Slovakia / AKTUALITY / Zmena predsedu poradného výboru SCC

Zmena predsedu poradného výboru SCC

Zmena predsedu poradného výboru SCC

JUDr. Martin Jacko stál pri vzniku záujmového združenia Slovak Compliance Circle (SCC), ktoré odzrkadľovalo aktuálnu a zvýšenú potrebu spoločnosti dodržiavať etické princípy v podnikateľskej sfére. Spoločnosť Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. sa spolupodieľala na založení jedinečnej compliance iniciatívy na Slovensku, ktorá od svojho vzniku napreduje a je nezastupiteľným článkom pri podpore a propagácii princípov compliance a etického správania v transparentnom podnikateľskom prostredí.

Martin Jacko pôsobil dve funkčné obdobia ako člen predstavenstva v SCC, kde sa vo veľkej miere venoval tvorbe a implementácii štandardov a právnych aspektov compliance. V súčasnosti prevzal novú funkciu - predseda poradného výboru SCC, kde je jeho prioritou vytvoriť tím relevantných poradcov združenia a tak poskytovať profesionálnu podporu a poradenstvo v oblasti práva, ekonómie ale aj pri strategickom a operatívnom smerovaní združenia a jeho orgánov. Martin Jacko plánuje zúročiť svoje odborné know-how z oblasti práva a komplexného strategického poradenstva klientom v advokácii, získané rozsiahle skúseností z doterajšieho pôsobenia v predstavenstve združenia SCC a znalosť vnútorných procesov pre efektívne fungovanie poradného výboru.

„Verím, že sa raz dostaneme do stavu, že v spoločnosti budú akceptované a dodržiavané všeobecné štandardy, ktoré budú vychádzať z medzinárodných štandardov a zohľadňovať aj právne a kultúrne špecifiká slovenského podnikateľského prostredia,“ spomenul Martin Jacko a dodal: „Mojim cieľom je vytvoriť orgán, ktorý bude na jednej strane pevnou oporou činností združenia a bude schopný správne usmerniť jeho témy a aktivity, avšak na druhej strane bude pre združenie hodnotným zdrojom nových myšlienok pochádzajúcich z poradenských sfér. Som presvedčený, že moje doterajšie skúsenosti z pôsobenia v združení a v oblasti compliance budú dobrým základom pre naplnenie tohto cieľa.“