LGP Slovakia / AKTUALITY / Záleží nám na vzdelávaní študentov

Záleží nám na vzdelávaní študentov

Záleží nám na vzdelávaní študentov

Sme veľmi radi, že sa združenie Slovak Compliance Circle (SCC), v rámci jednej z jej aktivít, ktorou je aj Práca s mladými, darí spolupracovať s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK). V SCC pracujeme aktívne s mladými ľuďmi a považujeme za nesmierne dôležité, aby rozumeli aký význam má etický a compliance program a aké dôsledky môže prinášať jeho absencia.

Uskutočnili sa viaceré prednášky, ktoré vďaka spolupráci zastrešuje pani profesorka Anna Remišová z FM UK a ktoré pripravili členovia SCC, ako aj náš riadiaci partner Martin Jacko. Prednáška na tému - Compliance: Uplatnenie v obchodných spoločnostiach - sa uskutočnila online v utorok 1. decembra 2020 pre študentov 5. ročníka Fakulty managementu UK.  

Martin sa podelil o skúsenosti z praktickej implementácie princípov, ktoré presadzujeme v rámci združenia SCCa iniciatívy Rule of Law. Rozprával o uplatnení princípov compliance v obchodných spoločnostiach avšak aj so špeciálnym dôrazom na prax v advokátskych kanceláriách, kde čerpal z bohatých skúseností z práce s množstvom klientov. Okrem zadefinovania a objasnenia základných pojmov sa venoval aj pozitívnym a negatívnym východiskám a opatreniam v rámci compliance, ktoré si môže každá spoločnosť nastaviť, aby zvýšila motiváciu chrániť princípy compliance v praxi. Objasnil vnútropodnikové smernice a etické kódexy, pri ktorých sa definujú vzťahy k dodávateľom, orgánom verejnej moci a ďalším záujmovým skupinám. Vysvetlil význam združovania sa v záujmových organizáciách, ktoré združujú spoločnosti, ktoré zavádzajú a uplatňujú opatrenia compliance a spoločne tvoria interné aj verejné politiky v danej oblasti.

Výzvou nás všetkých je čo najširšie zapojenie podnikateľských subjektov a dôsledné dodržiavanie existujúcich pravidiel.

 

LANSKY, GANZGER + Partner, je jeden zo spoluzakladateľov záujmového združenia právnických osôb Slovak Compliance Circle, ktoré vzniklo za účelom podpory a propagácie zásad etického správania a rozvoja compliance v slovenskom podnikateľskom prostredí. Naša spoločnosť považuje toto združenie za zmysluplnú iniciatívu, pretože správne fungujúci akýkoľvek systém by mal byť v súlade s pravidlami. Štandardy compliance slúžia ako návod na udržanie si etického a dlhodobého správania sa v podnikaní. Plánujeme ďalej pokračovať a podporovať spoločné hodnoty, v ktoré veríme a teší nás záujem študentov a fakulty rozvíjať ducha podnikateľskej etiky medzi mladými právnikmi.