LGP Slovakia / AKTUALITY / Workshop na tému: Prevencia korupčného správania

Workshop na tému: Prevencia korupčného správania

Workshop na tému: Prevencia korupčného správania

Slovak Compliance Circle, združenie právnických osôb, ktoré sa zameriava na zlepšenie podnikateľskej etiky, ako aj na propagáciu a presadzovanie princípov compliance na Slovensku, iniciovalo viaceré workshopy zo série Etický program. Informovali sme o nich v predchádzajúcom článku. 

Na jednom z nich, ktorý sa uskutočnil 17.12.2020 s témou Prevencia korupčného správania prednášal aj Martin Jacko – riadiaci partner našej advokátskej kancelárie.

Korupčné správanie má deštruktívny účinok na ekonomiku a spoločnosť. Korupčné praktiky ohrozujú fungovanie firiem a spôsobujú im značné priame a nepriame škody. Čo je úplatok, podplácanie a korupcia a aké jej druhy poznáme? Veľmi často má celkom nenápadnú a rôznu formu. Martin Jacko objasnil rôzne prípady z praxe s prelínaním sa na medzinárodné a EU dohovory ku korupcii. 

Ako môže organizácia účinne predchádzať korupčnému správaniu? Popri zavedení formálnych pravidiel, minimalizácii škôd a rizík zavedením inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb, je nutné odmietať korupčné praktiky ako súčasť kultúry organizácie. Cieľom je, aby zamestnanci rozumeli, aký dopad korupčné praktiky majú, a aby boli schopní uvedomiť si, že sa ocitli v situácii s korupčným potenciálom.