LGP Slovakia / AKTUALITY / Verejné obstarávanie - revolúcia v tendroch?

Verejné obstarávanie - revolúcia v tendroch?

Verejné obstarávanie - revolúcia v tendroch?

V súčasnosti veľmi diskutovanou témou, ktorá rezonuje najmä v odbornej verejnosti, je avizovaná revolúcia vo verejnom obstarávaní, ktorá pozostáva z novely zákona o verejnom obstarávaní pripravenej podpredsedom vlády pre legislatívu a novej regulácie - zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní - pripravenej Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý s ňou priamo súvisí. Nová spomínaná koncepcia vyvoláva vlnu kritiky, pretože mení paradigmu systému slovenského verejného obstarávania. 

Filozofiou a základným predpokladom novej koncepcie nie je uvoľniť pravidlá, ale ich úplne zrušiť. Takýto návrh je skutočne veľmi prekvapivý, keďže vzhľadom na rétoriku súčasnej vlády všetci skôr očakávali sprísnenie pravidiel. 

Najkontroverznejším návrhom novely zákona o verejnom obstarávaní je vylúčenie takzvaných podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou z celého procesu verejnej súťaže, čo môže signalizovať iba to, že verejná správa sa zbavuje povinnosti správať sa transparentne. 

Ak by došlo ku schváleniu týchto zmien, zhruba dvetisíc zákaziek ročne by bolo bez podrobnej verejnej kontroly a mimo zákona o verejnom obstarávaní, čo zmenšuje  priestor pre verejnú kontrolu zákaziek. Novela zároveň zásadne obmedzuje právomoci Úradu pre verejné obstarávanie, najmä spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo daňovým úradom pri odhaľovaní porušení zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšou zásadnou zmenou je stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na základe údajov zo špeciálneho informačného systému, ktorý má využívať údaje zo zmlúv zverejnených v Centrálnom registri zmlúv. V takom prípade hrozí ale riziko, či ceny uvedené v centrálnom registri zmlúv zohľadnia skutočnú cenu komodity na trhu a aj či uzavretiu zmluvy predchádzala spravodlivá súťaž.

Ďalší z kľúčových pilierov deklarovanej „revolúcie“ sa týka zmeny orgánu, ktorý bude rozhodovať o náprave vo veciach verejného obstarávania. Okrem novely platného zákona o verejnom obstarávaní má pribudnúť úplne nový spomínaný zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní. Zrušenie revíznych postupov, kontrolných mechanizmov a právomocí Úradu pre verejné obstarávanie súvisí so zriadením správnych súdov, ktoré majú po novom vykonávať mnohé z týchto činností. Správne súdy by mali rozhodovať v trojčlenných senátoch, pričom jeden z prísediacich by mal byť len z radov osôb s požadovanou praxou vo verejnom obstarávaní, avšak bez súdnej praxe.

Ide o veľmi citlivú tému a zároveň dôležitú súčasť nášho vzájomného fungovania vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu. Preto sa naša advokátska kancelária ako člen Slovak Compliance Circle pripojila a aktívne podieľala na vypracúvaní pripomienok k obom zákonom pod záštitou Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktorej sme členom; a iniciatívy Rule of Law, ktorá sa zasadzuje za systém správneho fungovania právneho štátu. Hlavným cieľom týchto aktivít je napomôcť zlepšiť zákon o verejnom obstarávaní s dopadom na aktivity našich klientov, preto sme poskytli naše odborné kapacity k danej téme. 

Keďže novela zákona o verejnom obstarávaní je od začiatku roka v štádiu vyhodnocovania pripomienok medzirezortného pripomienkového konania a v medzirezortnom pripomienkovom konaní je aj zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní, naša angažovanosť v legislatívnom procese vrátane odbornej diskusie môže čiastočne prispieť k tomu, že finálna podoba týchto aktov sa môže v konečnom dôsledku líšiť od prvotných návrhov. Veríme v skutočný záujem vlády nastaviť verejné obstarávanie spôsobom, ktorý nakladanie s verejnými zdrojmi zefektívni a privedie proces novelizácie zákona na správnu cestu, na ktorej bude zohľadnené množstvo relevantných pripomienok odbornej verejnosti.

Autor:

JUDr. Mária Porubská Tökölyová, Advokátsky koncipient LANSKY, GANZGER + partner Bratislava