LGP Slovakia / AKTUALITY / Štátna pomoc v cestovnom ruchu

Štátna pomoc v cestovnom ruchu

Štátna pomoc v cestovnom ruchu

S cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu bolo prijatých niekoľko ochranných opatrení, ktoré viedli k nútenému uzatvoreniu rôznych prevádzok, okrem iného aj podnikom cestovného ruchu.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) pripravilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku – pomoc de minimis subjektom – podnikom cestovného ruchu, zasiahnutých núteným uzatvorením z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a aj v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na ich fungovanie.

Táto situácia, umocnená neistotou z ďalšieho vývoja, dostáva prevádzky podnikajúce v cestovnom ruchu do nepriaznivej ekonomickej situácie a sú nútené sa s danou situáciou vysporiadať, preto sme pre nich pripravili zhrňujúce informácie ohľadne formy podpory, o ktorú môžu požiadať.

1. Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú podniky, ktoré:

  • boli priamo dotknuté opatreniami, ktoré prijali príslušné orgány v súvislosti s pandémiou COVID-19 a prostredníctvom ktorých bola uložená povinnosť prerušiť alebo zatvoriť svoje prevádzkarne, alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojich prevádzkach; a/alebo
  • vykázali pokles čistého obratu v dôsledku vládnych opatrení o 40 % a viac. 

2. Rozsah pomoci 

Maximálna výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť EUR 200.000,- počas obdobia pokrývajúceho aktuálny fiškálny rok a dva (2) predchádzajúce fiškálne roky.

Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom je rozdelený nasledovne: 

  • Cestovné kancelárie 6% 
  • Cestovné agentúry 3,6% 
  • Ostatné činnosti 10%

3. Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo dňa 21.04.2021 novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

4. Ďalšie informácie

Podrobné informácie v slovenskom jazyku o náležitostiach žiadosti a podmienkach pre získanie štátnej pomoci, spolu s vzorovými výpočtami pre demonštráciu rozsahu pomoci, nájdete v oficiálnych materiáloch Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Veríme, že vám vyššie uvedené informácie poskytli aspoň základný prehľad, v prípade záujmu sme pripravení poskytnúť vám našu právnu pomoc.