LGP Slovakia / AKTUALITY / Služby exportérom

Služby exportérom

Služby exportérom

Prinášame komplexné služby pre exportérov pri ich vstupe na zahraničný trh. Ponúkame pomocnú ruku podnikateľom pri rozširovaní ich podnikateľských zámerov aj mimo územia Slovenskej republiky, kedy je dôležité zorientovať sa v množstve nových oblastí a nájsť vhodných partnerov.

Informácie potrebné na vstup podnikateľa na zahraničný trh by sme rozdelili na prípravnú a výkonnú fázu.

Prípravná fáza

V prípravnej fáze podnikateľ musí dôsledne analyzovať prostredie, do ktorého sa chystá vstúpiť. Podcenenie tohto kroku bude mať takmer isto za následok vznik komplikácií v budúcnosti.

Oboznámenie sa s právnym prostredím a obchodnými zvyklosťami

Pri úvahách o vstupe na cudzí trh musí mať podnikateľ na zreteli a citlivo zvážiť riziká s tým spojené. Kvalitu podnikateľského prostredia často determinuje politický systém tej-ktorej krajiny a na to priamo sa viažuci právny poriadok

Atribútom pre posúdenie kvality daného podnikateľského prostredia je skutočnosť, či existuje medzi Slovenskou republikou a touto krajinou bilaterálna prípadne multilaterálna medzinárodná zmluva o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Podstatným indikátorom pre slovenského podnikateľa je aj skutočnosť, či má Slovenská republika svoj zastupiteľský úrad v cieľovej krajine.

V teórii spravidla platí, že krajiny s vyššou mierou demokracie a moderného právneho štátu poskytujú vyššiu mieru ochrany zahraničným investíciám, avšak neplatí to bezvýhradne. Na uvedené majú výrazný vplyv aj zaužívané obchodné zvyklosti.

V rámci oboznámenia sa s právnym prostredím sa, okrem iného, najmä no nielen, zameriavame na preverenie  nasledovného:

 • Vzťah štátu k normám medzinárodného práva súkromného a všeobecne úroveň ochrany právneho štátu (príslušné kolízne normy vo vzťahu k povinnosti uplatnenia, resp. možnosti voľby rozhodného práva a príslušnosti súdu v prípade vzniku sporu medzi podnikateľmi);
 • Miera ochrany vlastníckeho práva; alebo
 • Ochrana ďalších individuálnych práv súkromných osôb (napr. pred vnútroštátnymi súdmi);

Právna a finančná previerka obchodného partnera 

Nepriaznivé situácie ako napr. platobná neschopnosť obchodných partnerov patria medzi bežné negatívne javy aj v tuzemskom podnikateľskom prostredí. O to viac je dôležité, aby si podnikateľ preveril svojho obchodného partnera v cudzej krajine. Platí, že dôsledná previerka v konečnom dôsledku podnikateľovi ušetrí finančné a iné nákladyv súvislosti s vymáhaním neuhradených pohľadávok, príp. zabráni situácii v ktorej sa podnikateľ nedostane ani k svojmu tovaru a ani k peniazom. 

Pri previerke sa preveríme všetky verejne dostupné informácie o zahraničnom partnerovi, a to najmä, no nielen:

 • Korporátne dokumenty (informácie o imaní spoločnosti, vlastníckej štruktúre, osobách v orgánoch spoločnosti);
 • Informácie o hospodárení obchodného partnera (napr. účtovné závierky, aktíva a záväzky);
 • Platobná disciplína (napr. preverenie priemernej dĺžky úhrady faktúr, previerka v registri súdnych rozhodnutí, revízia hodnoty cash-flow); 

Právna analýza colných, daňových, iných predpisov a samotnej transakcie 

Celkovú výhodnosť a zmysel medzinárodných transakcií ovplyvňuje aj colný, daňový, prípadne devízový systém. V tejto súvislosti ide o zodpovedanie otázky, čo môže podnikateľ do cieľovej krajiny vyvážať, za akú cenu a za akých podmienok.

V rámci EÚ existuje colná únia, ktorá pozostáva zo všetkých členských štátov EÚ, Monaka a Akrotiri and Dhekelia. V rámci Colnej únie EÚ boli vytvorené osobitne colná únia s Andorrou, San Marinom a Tureckom. Podstatnou výhodou colnej únie je skutočnosť, že v rámci jej územia sa pri obchode medzi jej členskými štátmi nevyberá clo. Clo sa zaplatí v prvej krajine colnej únie, v ktorej tento tovar vstúpi na územie colnej únie. 

Pri uplatňovaní colného režimu sa často uplatňuje povinnosť registrácie subjektu, ktorý má záujem na území danej krajiny dodávať svoj tovar. V Európskej únii je to EORI (Economic Operators' Registration and Identification system), ktorý slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonávajú svoje podnikateľské aktivity.

V súvislosti s daňovým plánovaním je potrebné preveriť daňový systém cieľovej krajiny. Medzinárodný daňový režim sa štandardne riadi medzinárodnými zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré majú prednosť pred vnútroštátnymi predpismi všetkých zúčastnených krajín. V súvislosti s úhradou vzniknutej daňovej povinnosti na strane podnikateľa je tiež potrebné preveriť povinnosť registrácie pre predmetnú daň v cieľovom štáte. 

Rôzne krajiny môžu rôznymi spôsobmi pristupovať k činnosti zahraničných podnikateľov, preto je v  neposlednom rade je potrebné preveriť skutočnosť, či je podnikateľ oprávnený dovážať do cieľovej krajiny predmetný tovar. Medzi najbežnejšie situácie patrí obmedzenie obchodovania s určitým predmetom kúpy a predaja. Takéto obchodovanie buď môže byť úplne zakázané, alebo môže byť predmetom špeciálnej výnimky, prípadne udelenia špeciálnej licencie.

Na výhodnosť vstupu na cudzí trh vplýva aj objem byrokratickej záťaže, ktorý bude musieť podnikateľ absolvovať, či už v súvislosti so samotným vstupom na trh, ale aj s vykonávaním obchodnej činnosti, resp. vymáhaním svojich nárokov. Z tohto titulu je vhodná aj analýza dĺžky správnych, resp. súdnych konaní. 

Vo vyššie uvedenej súvislosti vykonávame najmä nasledovné právne analýzy (na základe príslušných právnych predpisov):

 • Colný režim (napr. registrácia v cieľovej krajine, výška/uplatniteľnosť cla pre konkrétne tovary);
 • Daňový režim (napr. výška dane, miesto zdanenia, príprava komplexného plánu s cieľom zákonnej optimalizácie daňového zaťaženia);
 • Devízový režim (napr. povolený druh, typ a množstvo dovážaného tovaru);
 • Záväzkové právo (napr. vznik, zmena, zánik a zabezpečenie záväzkov, resp. dĺžka ich vymáhania);

V súvislosti s transakciou, najmä pokiaľ ide o štruktúrovanú transakciu na špecifický tovar so špecifickými vlastnosťami, môže byť podnikateľ povinný strpieť previerku zo strany objednávateľa.

Výkonná fáza

Po prípravnej fáze a prijatí rozhodnutia podnikateľa o tom, že chce dodávať svoj tovar do cieľovej zahraničnej krajiny je pre spustenie exportu potrebné vykonať aktívne kroky voči cieľovej zahraničnej krajine a zahraničnému podnikateľovi v pozícii odberateľa. 

Registrácia, príprava dokumentácie a zmluvné zabezpečenie

V závislosti od zložitosti, veľkosti, prípadne iných osobitostí  transakcie, právom ustanovenej povinnosti, resp. dohode podnikateľov, je možné pristúpiť ku príprave a podpisu dokumentácie ešte pred získaním príslušných registrácií, alebo povolení

V tejto fáze pripravujeme na základe povahe príslušnej transakcie najmä, no nielen nasledovné dokumenty:

 • letter of intent (LOI), memorandum o spolupráci, resp. head of terms, obsahom ktorej je vymedzenie základného účelu obchodu a definícia jeho základných podmienok. Obsah predmetného dokumentu je prejavom vôle zúčastnených pristúpiť k obchodu za bližšie špecifikovaných podmienok.
 • rámcovú dohodu, kde sa upravia vzájomné práva a povinnosti s definitívnou platnosťou a záväznosťou. Medzi náležitosti upravené rámcovou zmluvou by mali patriť najmä odoberaný tovar, spôsob jeho dodania, platobné podmienky, zabezpečenie záväzkov, rozhodné právo a príslušný súd

Pri príprave zmluvnej dokumentácie je možné využiť rôzne medzinárodne uznané štandardizované podmienky, ako napr. obchodné podmienky INCOTERMS. Rovnako je pri príprave právnej dokumentácie možné vychádzať z právnych dokumentov, pripravených Komisiou OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL). Možnosť využitia daných podmienok predstavuje odstránenie možných rozporov pri výklade ustanovení právnych dokumentov.

Výkon obchodnej činnosti

Posledným krokom v tomto procese je zahájenie samotnej exportnej činnosti. Tu však právne vzťahy nekončia, no naopak iba začínajú. V prípade, že sa však podnikateľ dôsledným spôsobom na túto obchodnú činnosť pripravil, znamená to výrazné zúženie rizika vzniku nepriaznivých situácií.

V rámci svojej obchodnej a podnikateľskej stratégie sa môže exportér zapojiť aj do verejných zákaziek, keďže verejný sektor každoročne zadáva podnikateľskému sektoru obrovské množstvo zákaziek. Výsledkom verejného obstarávania je spravidla uzatvorenie zmluvy, pričom jej charakter závisí od samotného predmetu zákazky – tovary, služby, stavebné práce, prípadne ich kombinácia. 

Na základe predmetu zmluvy sa môže jednať o zmluvy dodávateľské, servisné alebo Zmluvy o dielo.