LGP Slovakia / AKTUALITY / „Prvá pomoc ++“

„Prvá pomoc ++“

Nová finančná pomoc pre Slovenské podniky

„Prvá pomoc ++“

Pretože výnimočný stav na Slovensku v dôsledku pandémie Covid-19 stále trvá, vyššia štátna finančná pomoc pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len SZČO) teraz prispieva k podpore a udržaniu zamestnanosti ešte efektívnejšie.

Korona kríza spôsobila mnohým slovenským firmám vážne ťažkosti s likviditou. Za účelom preklenutia súčasnej nepriaznivej situácie prijala slovenská vláda niekoľko opatrení hospodárskej pomoci, ktoré sú stručne popísané nižšie. Zamestnávatelia (vrátane živnostníkov)  môžu požiadať o novú finančnú pomoc ministerstvo práce. 

Štátna pomoc pre zamestnávateľov, ktorých prevádzky boli povinne zatvorené alebo ktorí museli obmedziť svoju činnosť 

Vďaka tomuto opatreniu je teraz možné požiadať o sumu rovnajúcu sa 100% celkových nákladov práce (mzdové náklady vrátanie príspevkov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie), namiesto predchádzajúcich 80%. Maximálna hranica zostáva na výške 1.100 EUR na zamestnanca. 

Štátna podpora pre SZČO, ktorých podnikanie muselo byť ukončené, alebo ktoré museli obmedziť svoju činnosť 

Táto pomoc sa týka SZČO, ktoré museli pozastaviť výkon podnikateľskej činnosti alebo ktorých príjem sa znížil v dôsledku opatrení prijatých zdravotnými orgánmi počas obdobia výnimočného stavu. Ak bol pokles ich obratu v príslušnom mesiaci minimálne 20%, môžu SZČO poberať mesačné podporné platby od 330 do 870 EUR. Podať žiadosť však môžu iba SZČO, ktoré boli dôchodkovo a nemocensky poistené, alebo dobrovoľne dôchodkovo a nemocensky poistené a dôchodkovo poistené po dobu najmenej polovice príslušného kalendárneho mesiaca alebo využívajú takzvané prerušenie sociálnych odvodov. 

Štátna podpora pre zamestnávateľov zasiahnutých výnimočným stavom  

Podpora zamestnávateľom (vrátane SZČO), ktorí udržali pracovné miesta najmenej jeden mesiac počas mimoriadnej situácie, alebo dva mesiace po jeho skončení - vrátane prípadu prerušenia alebo zníženia ich podnikateľskej činnosti alebo poklesu fluktuácie.

Žiadateľ si môže zvoliť medzi nasledujúcimi príspevkami pre pracovníkov, ktorí nepoberajú dávky sociálneho zabezpečenia (nemocenské, príspevok na opatrovanie) alebo nie sú na dovolenke:

i) Náhrada mzdy pracovníkovi, ktorému zamestnávateľ nemôže prideliť prácu, vo výške 100% nákladov práce, najviac však 1.100 EUR mesačne. 

ii) Paušálny príspevok pre každého pracovníka v závislosti od zníženia fluktuácie zamestnávateľom.Maximálna výška príspevku sa pohybuje od 330 EUR do 870 EUR v závislosti od poklesu obratu.

Štátna podpora pre vybrané skupiny SZČO, ktoré počas výnimočného stavu nemajú príjem 

Prijímateľmi sú SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili činnosť v súvislosti s podnikaním a neboli zdravotne a sociálne poistené, alebo nepožiadali o takzvané prerušenie sociálnych odvodov. Osoby, ktoré vykonávajú činnosť na základe dohody mimo pracovného pomeru, ako aj tzv. jednoosobová s.r.o., na ktoré sa nevzťahuje žiadne z vyššie uvedených opatrení a nemajú žiadny iný príjem, môžu tiež požiadať o mesačný príspevok 360 EUR.


AUTORI:

JUDr. Mária Porubská Tökölyová, Advokátsky koncipient LANSKY, GANZGER + partner Bratislava