LGP Slovakia / AKTUALITY / Právne aspekty koronavírusu – druhá vlna / Zastavenie výroby alebo prevádzky

Zastavenie výroby alebo prevádzky

Zastavenie výroby alebo prevádzky

Zo dňa: 22.12.2020

Dotácie na nájom nehnuteľností a trhových miest.

2 vlna 

Vláda SR prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR bude poskytovať dotácie na nájom nehnuteľností a trhových miest. Dotáciu poskytne takým nájomcom, ktorým bolo užívanie predmetu nájmu v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením choroby COVID-19 znemožnené (uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach) alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu alebo obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania (tzv. „sťažené užívanie“).

Prenajímateľ podáva žiadosť o dotáciu v mene nájomcu za obdobie „sťaženého užívania“ 

Obdobie sťaženého nájmu počas 2 vlny

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania počas 2.vlny pandémie sú opatrenia prijaté:

  • orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky); 
  • zriaďovateľmi škôl, školských zariadení, alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (rozhodnutie ministra školstva, rozhodnutie zriaďovateľa škôl a iné); 
  • vládou SR (uznesenie vlády SR a iné).  

Obdobie sťaženého užívania sa vzťahuje na typ hlavnej činnosť v predmete nájmu, umiestnenia prevádzky, veľkosti prevádzkovej plochy určenej pre zákazníkov, okresom, v ktorom sa prevádzka nájomcu nachádza.

V praxi to znamená, že dotácia je rátaná ako percento sumy nájomného, ktorá pripadá na dni sťaženého užívania. Percento sumy nájomného je v rovnakej výške ako je percentuálna zľava zo strany prenajímateľa.

Výška dotácie môže dosiahnuť výšku až 50% nájmu. Jej výška však priamo závisí od toho, akú zľavu poskytne nájomcovi prenajímateľ.

V prípade, ak prenajímateľ poskytne nájomcovi 50-percentnú zľavu, zvyšných 50 % doplatí štát a nájomca nezaplatí nič. Ak prenajímateľ poskytne len 20-percentnú zľavu, rovnakým podielom prispeje aj štát a zvyšných 60 % môže zaplatiť nájomca v splátkach, rozložených na 48 mesiacov. Ak prenajímateľ neodpustí nájomcovi nič, nájomca môže splatiť nájomné rozložené tiež na 48 mesiacov.

Motiváciou pre prenajímateľov na poskytnutie zľavy je skutočnosť, že rovnaká suma im bude vyplatená skôr prostredníctvom dotácie. Inak budú musieť akceptovať platenie nájomného rozloženého na 48 mesiacov, pričom počas tohto obdobia nemôžu nájomnú zmluvu vypovedať, ani nájom zvýšiť. Ak teda prenajímateľ poskytne maximálnu 50% zľavu, získa druhých 50% od štátu, ale nebude viazaný ochranou nájomného vzťahu ďalších 48 mesiacov.

Ak už nájomcovia medzičasom zaplatili nájom, dotáciu si budú môcť čerpať na presne také obdobie, ako zaplatili nájom. Ak napríklad zaplatili nájomcovia nájom za 6 týždňov, tak dotáciu si budú môcť uplatniť na nájomné za 6 týždňov po nadobudnutí účinnosti zákona. Prvá splátka splátkového kalendára nastane k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia (ak si nedohodnú inú lehotu splatnosti).

Do dotácie nájomného sa nebudú počítať platby spojené s nájmom (za dodávku energií a iné služby). Ak výška nájomného závisí od obratu, nemožno zahrnúť ani obratovú zložku. Ak súčasťou nájomného sú aj úhrady za služby spojené s nájmom, dotácia na nájom sa zníži o 5 % zo sumy nájomného. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.Dotáciu bude možné poskytnúť nielen na vnútorné priestory budov, ale aj na súvisiace skladové a obslužné priestory (parkovacie miesta), ako aj na trhové miesta.

Oprávnenými žiadateľmi sú prenajímatelia - fyzické aj právnické osoby, podnikatelia aj nepodnikatelia. Prenajímateľ musí mať aktívnu elektronickú schránku cez slovensko.sk.

Nájomná zmluva k predmetu nájmu musí byť účinná najneskôr k 1. augustu 2020Na zmeny k nájomnej zmluve, ktoré nastali po 31. auguste 2020 sa neprihliada. 

Postup pri podávaní žiadosti o dotáciu 

O predmetnú dotáciu je možné požiadať len elektronicky a to prostredníctvom na to vytvorenej aplikácie, ktorá je dostupná na webe ministerstva hospodárstva. Žiadosť na formulári bude podávať prenajímateľ v mene nájomcu, ale na vlastný účet. Takýto formulár obsahujúci elektronické podpisy prenajímateľa a nájomcu má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa. Prenajímateľ žiadosť vyplní a odošle ju do elektronickej schránky nájomcu v slovensko.sk. Po tom, čo formulár podpíše nájomca, žiadosť odíde do systému ministerstva hospodárstva. Nájomca je povinný prenajímateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pre čerpanie dotácie.

Ak požadovaná výška dotácie na nájomné prevyšuje hodnotu 100.000 EUR, žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod.

Žiadosti o dotáciu na nájomné bude možné predkladať od 16.12.2020 do 31.03.2021. 

Podmienky pre poskytnutie dotácie platia aj pre podnájomný vzťah.

Autor:

Mgr. Pavel Legát, advokát