SOS dotácia

SOS dotácia

Opatrenia pre podnikateľov na podporu udržania pracovných miest

Zo dňa: 18.11.2020

V súvislosti s opätovným vyhlásením núdzového stavu a opatreniami prijatými v súvislosti s ním, vláda SR zmenila rozsah a podmienky ekonomických opatrení a štátnej podpory poskytovanej v rámci jej projektu „Prvá pomoc“, ktorý je v súčasnosti aktualizovaný ako „ Projekt Prvá pomoc Plus“.Tento aktualizovaný projekt „Prvá pomoc Plus“ sa bude vzťahovať na žiadosti už predložené na mesiac október 2020 a ďalej predlžuje obdobie implementácie hospodárskych opatrení z januára na marec 2021. Už existujúci žiadatelia dostanú dodatky k svojim zmluvám. Začiatočný čas na predkladanie nových žiadostí a správ o použití Prvá pomoc Plus je naplánovaný na druhý novembrový týždeň. Prehľad OPATRENÍ 1-4 nájdete tu: https://sk.lgp-lawyers.at/sk/aktuality-sk/pravne-aspekty-koronavirusu-druha-vlna/prva-pomoc-plus/

OPATRENIE č. 5 SOS dotácia

SOS dotácia je určená pre tých, ktorí pred vypuknutím pandémie koronavírusu mali prácu, príjem z podnikania alebo vykonávali samostatne zárobkovú činnosť a aktuálne zostali bez príjmu.

Oprávnený žiadateľ Opatrenia 5:

Fyzická osoba, ktorá:

  • z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z výkonu činnosti osobnej asistencie, z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti,
  • túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie a
  • nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 

Za nevykonávanie činnosti sa považuje nie len skončenie pracovného pomeru, zrušenie alebo pozastavenie živnosti a pod., ale aj trvanie pracovného pomeru pri pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezrušenie alebo nepozastavenie živnosti za podmienky, ak fyzická osoba nemôže túto činnosť v čase krízovej situácie vykonávať.

Ďalšie podmienky pre žiadateľa:

Žiadateľ 

  • nepoberá dôchodok - starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 EUR / mesačne,
  • ·       nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • ·       nepoberá rodičovský príspevok, príspevok na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti,

Žiadateľ o poskytnutie SOS dotácie musí byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie. 

Výška dotácie

Paušálna suma SOS dotácie sa poskytne žiadateľom vo výške 300 EUR mesačne.

Dotácia sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní.  

V prípade poberateľa dôchodkovej dávky alebo člena domácnosti, ktorému bola pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie, ktorých suma je nižšia ako mesačná suma dotácie (300 EUR), sa suma poskytnutej dotácie určí ako rozdiel medzi mesačnou sumou dotácie a sumou dôchodkovej dávky/pomoci v hmotnej núdzi, ktoré táto osoba poberá. 

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má pobyt. 

SOS dotáciu v "druhej vlne" je možné prvýkrát čerpať za mesiac október 2020.

Autor:

JUDr. Mária Porubská Tökölyová, advokát