Prvá pomoc Plus

Prvá pomoc Plus

Opatrenia pre podnikateľov na podporu udržania pracovných miest

Zo dňa: 18.11.2020

V súvislosti s opätovným vyhlásením núdzového stavu a opatreniami prijatými v súvislosti s ním, vláda SR zmenila rozsah a podmienky ekonomických opatrení a štátnej podpory poskytovanej v rámci jej projektu „Prvá pomoc“, ktorý je v súčasnosti aktualizovaný ako „ Projekt Prvá pomoc Plus“.

Tento aktualizovaný projekt „Prvá pomoc Plus“ sa bude vzťahovať na žiadosti už predložené na mesiac október 2020 a ďalej predlžuje obdobie implementácie hospodárskych opatrení z januára na marec 2021. Už existujúci žiadatelia dostanú dodatky k svojim zmluvám. Začiatočný čas na predkladanie nových žiadostí a správ o použití Prvá pomoc Plus je naplánovaný na druhý novembrový týždeň. Nižšie uvádzame prehľad prijatých zmien, OPATRENIE 5 (SOS dotácia) nájdete na: https://sk.lgp-lawyers.at/sk/aktuality-sk/pravne-aspekty-koronavirusu-druha-vlna/sos-dotacia/

OPATRENIE 1: Štátny príspevok zamestnávateľom, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva:

Oprávnený žiadateľ Opatrenia 1:

Zamestnávateľ (aj samostatne zárobkovo činná osoba ako zamestnávateľ) s výnimkou subjektov verejnej správy, ktorý musel svoju prevádzku zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení, a to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 

Výška podpory:

80% celkovej ceny práce (namiesto 80% z priemernej mzdy) zamestnanca alebo vo výške ustanovenej kolektívnou zmluvou alebo inou písomnou dohodou so zástupcami zamestnancov počas celého obdobia poskytovania príspevkupod podmienkou, že pracovný pomer bude trvať. Maximálna výška príspevku pre jedného zamestnanca je EUR 1.100. 

Podpora bude týkať aj zamestnancov, ktorí boli prijatí po 1. marci 2020, najneskôr však do 2. septembra 2020. Príspevky sa môžu poskytovať aj subjektom, ktoré boli založené a začali svoju podnikateľskú činnosť po 1. februári 2020, najneskôr však 2. septembra 2020. 

Lehota na prepustenie zamestnanca, na ktorého zamestnávateľ získal podporu, sa v čase vyhláseného núdzového stavu skracuje z dvoch mesiacov na jeden mesiac.

Na základe oznámenia MPSVaR o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, celková výška pomoci pre jedného žiadateľa, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO), nemôže presiahnuť 800.000 EUR – uvedené neplatí u SZČO, ktorá uzatvorí dohodu alebo dodatok podľa podmienok platných od 01.10.2020 (120.000 EUR ak ide o žiadateľa v odvetví rybolovu a akvakultúry, 100.000 ak ide o žiadateľa v poľnohospodárskej prvovýrobe). Pokiaľ ide o ostatné podnikateľské subjekty, maximálna výška žiadosti pre jedného žiadateľa vo výške 800.000 EUR bola zrušená, tzn. že aj veľké podniky sa môžu uchádzať o rovnakú podporu zo strany štátu.

OPATRENIE 2: Príspevok štátu samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré museli povinne zatvoriť svoje prevádzky alebo ktorým poklesli tržby na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Oprávnený žiadateľ Opatrenia 2:

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá kumulatívne spĺňa nasledovné podmienky:

  • prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo ktorej poklesli tržby alebo výnimočného o najmenej 20 %,
  • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 31.06.2020 a poistenie trvá aj po tomto dni alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
  • nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť,
  • nárok sa rozširuje aj na subjekty, ktoré vznikli a začali podnikať po 1. februári 2020, najneskôr však 2. septembra 2020
  • bola zrušená podmienka zákazu súbežného prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a pracovného pomeru. 

Výška podpory:

Príspevok štátu kompenzuje pokles tržieb. 

Výška príspevku v každej kategórii poklesu obratu sa zvýši 1,5-násobne (pozri nižšie), ak sa z tejto sumy odpočíta čistý príjem z pracovnoprávneho vzťahu za príslušný kalendárny mesiac:

Pokles tržieb (kategórie)

Apríl - September 2020

Od Septembra 2020

20% - 39.99%

EUR 180

EUR 270

40% - 59.99%

EUR 300

EUR 450

60% - 79.99%

EUR 420

EUR 630

80% a viac

EUR 450

EUR 810 

Tržby sa porovnajú s rovnakým obdobím minulého roka. 

Je možná zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb v rámci jednotlivých mesiacov.

OPATRENIE 3: Príspevok štátu zamestnávateľom zasiahnutých mimoriadnou situáciou, resp. núdzovým stavom alebo výnimočným stavom

Oprávnený žiadateľ Opatrenia 3:

Zamestnávateľ (aj samostatne zárobkovo činná osoba ako zamestnávateľ) s výnimkou subjektov verejnej správy, ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení, a to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Podpora bude týkať aj zamestnancov, ktorí boli prijatí po 1. marci 2020, najneskôr však do 2. septembra 2020. Príspevky sa môžu poskytovať aj subjektom, ktoré boli založené a začali svoju podnikateľskú činnosť po 1. februári 2020, najneskôr však 2. septembra 2020.

Lehota na prepustenie zamestnanca, na ktorého zamestnávateľ získal podporu, sa v čase vyhláseného núdzového stavu skracuje z dvoch mesiacov na jeden mesiac.

Výška podpory:

Žiadateľ má možnosť voľby medzi nasledovnými formami príspevku na zamestnanca, ktorí nepoberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo nečerpá dovolenku

  • úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80% jeho celkovej ceny práce (namiesto 80% z priemernej mzdy), najviac v sume 1.100 EUR mesačne, alebo
  • paušálny príspevok na náhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb v sume uvedenej v Opatrení č. 2. 

Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku. 

 Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku.

OPATRENIE 4: Príspevok štátu vybraným skupinám SZČO, ktoré v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie resp. núdzového stavu alebo výnimočného stavu nemajú žiaden príjem

Oprávnený žiadateľ Opatrenia 4:

  • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti, a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny alebo
  • fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., a zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.). 

Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok

Výška podpory:

Žiadateľ môže požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315 EUR. 

Podmienkou je, aby tieto osoby nemali od 1. 10. 2020 žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti. Výnimkou sú príjmy z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 %.

Podnik v ťažkostiach

Jednou z podmienok vzťahujúcich sa na vyššie uvedené opatrenia, je že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach.  

Pre určenie tohto statusu žiadateľa je základným pravidlom, že ak je podnik v likvidácii, reštrukturalizácii alebo v konkurze, ide automaticky o podnik v ťažkostiach. 

Ak podnik existuje kratšie ako tri roky, nepovažuje sa za podnik v ťažkostiach, ak nie je v likvidácii, reštrukturalizácii alebo v konkurze. 

Ak podnik existuje dlhšie ako tri roky, podnikateľ musí ďalej skúmať, v akej finančnej situácii sa podnik nachádza. 

Na základe žiadosti MPSVaR došlo k vypusteniu tejto podmienky vo vzťahu k zamestnávateľom, ktorí budú žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov. Európska komisia však neakceptovala ďalšiu požiadavku, aby o príspevok mohla žiadať aj SZČO v ťažkostiach, a tak v súčasnosti sa existencia podniku v ťažkostiach skúma iba v prípade opatrení č. 2 a 4.

Autor:

JUDr. Mária Porubská Tökölyová, advokát