Investičné stimuly

Investičné stimuly

Zo dňa: 18.01.2021

Od 01.01.2021 začala platiť novela zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len ako „zákona  č. 57/2018“), ktorá reaguje na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Investičná pomoc predstavuje regionálnu podporu na stimulovanie investícií do znevýhodnených regiónov a na tvorbu nových pracovných miest v Slovenskej republike. Pandémia zásadne a nepredvídateľne ovplyvnila prijímateľov investičnej pomoci a ich schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci. Novela zákona č. 57/2018 sa zameriava výlučne na zmiernenie niektorých podmienok z hmotného a časového hľadiska.

Konania / Rozhodnutia

Podmienky a povinnosti, ktoré nebol prijímateľ povinný splniť do 12. marca 2020

 • Konania o schválení investičnej pomoci začaté a neukončené do 31. decembra 2020 a 
 • Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydaných do 31. decembra 2020 podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 561/2007“)
 • Podmienka krytia oprávnených nákladov vlastným imaním sa považuje za splnenú; podmienka sa týka prijímateľov investičnej pomoci, ktorým bola investičná pomoc schválená na základe zákona č. 561/2007 v znení účinnom v rozhodnom čase. V novej legislatíve prijatej v roku 2018, sa táto podmienka už nevyskytuje.
 • Podmienka dosiahnutia minimálneho percentuálneho podielu nových strojov, prístrojov a zariadení sa znižuje o 10%.
 • Podmienky minimálneho podielu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov sa považuje za splnenú; podmienka sa týka iba prijímateľov investičnej pomoci, ktorým bola investičná pomoc schválená podľa zákona č. 561/2007 v znení účinnom v rozhodnom čase.
 • Konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a neukončené do 31.decembra 2020
 • Konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 01. januára 2021 a neukončené do 31. decembra 2021 
 • Rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci vydané do 31. decembra 2020
 • Povinnosť začatia obstarávania dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku sa predlžuje z existujúcich 12 na 24 mesiacov.
 • Povinnosť ukončenia prác na investičnom zámere najneskôr v maximálnej ustanovenej lehote podľa § 22 ods. 13 zákona č. 57/2018 sa predlžuje z existujúcich 3 na 5 rokov, pri veľkých investičných projektoch z existujúcich 5 na 7 rokov.
 • Povinnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere od doručenia rozhodnutia  o poskytnutí investičnej pomoci sa predlžuje z existujúcich 3 na 5 rokov, pri veľkých investičných projektoch z existujúcich 5 na 7 rokov.  
 • Povinnosť dosiahnutia percentuálneho nárastu výroby alebo služieb v prípade investičnej pomoci poskytnutej na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne sa z existujúcich 15% znižuje na 5 %.
 • Podmienka vynaloženia oprávnených nákladov investičného zámeru v hodnote minimálne 85% sa znižuje na 70 %. Prípadné zníženie oprávnených nákladov sa odzrkadlí na výške investičnej pomoci, a to jej znížením prostredníctvom rozhodnutia o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
 • Podmienka dosiahnutia čistého nárastu pracovných miest v hodnote minimálne 90% čistého nárastu uvedeného v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci sa znižuje na 80%,
 • Podmienka vyplácania minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnancom prevádzkarne v prípade Technologických centier a Centier strategických služieb sa v kalendárnych rokoch 2020 až 2022 považuje za splnenú.
 • Podmienka vyplácania mzdy uvedenej v investičnom zámere sa v účtovných obdobiach zasahujúcich do rokov 2020 až 2022 považuje za splnenú; tým nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v nominálnej hodnote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci.

V období kalendárnych rokov 2021 a 2022 sa obmedzenie spočívajúce v počte vykonaných zmien konkrétnych podmienok rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci neuplatňuje. Prijímatelia investičnej pomoci tak môžu uskutočniť zmeny v investičných zámeroch, a to aj v tých podmienkach na poskytnutie investičnej pomoci, ktoré už boli v minulosti raz zmenené.

Rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci alebo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydané podľa zákona č. 561/2007, ktoré boli podporené daňovou úľavou, ktorú by si prijímateľ investičnej pomoci mohol začať uplatňovať aj po 31. decembri 2019, sa do lehoty na začatie uplatňovania úľavy na dani nezapočítava obdobie rokov 2020 až 2022.

Rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci alebo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydané podľa zákona č. 561/2007, ktoré boli podporené daňovou úľavou, ktorú by si prijímateľ investičnej pomoci mohol začať uplatňovať aj po 31. decembri 2019, sa do lehoty počas ktorej má nárok na uplatnenie úľavy na dani nezapočítavajú tri bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvé z týchto zdaňovacích období začalo plynúť v roku 2020.


Reflektujúc akútnu potrebu podpory hospodárskeho rozvoja v súvislosti s ozdravením ekonomiky v dôsledku korona krízy, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky dočasne zmierňuje niektoré vybrané podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v prospech nových investícií, ktoré sa budú o investičnú pomoc potenciálne uchádzať. 

Rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci vydané do 31. decembra 2020 a ich podmienky, ktoré nebol prijímateľ povinný splniť do 12. marca 2020:

 • Podmienka dosiahnutia minimálneho percentuálneho podielu nových strojov, prístrojov a zariadení sa znižuje o 10 %.
 • Podmienka maximálneho podielu obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru sa zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.

Konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 01. januára 2021 do 31. decembra 2021 a ich podmienky: 

 • Zaradenie okresov do zón A až C sa bude vyhodnocovať na základe miery nezamestnanosti ako doposiaľ, avšak polročne.
 • Minimálna výška hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa znižuje na polovicu.
 • Minimálny počet vytvorených nových pracovných miest sa znižuje na polovicu.
 • Maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru sa zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.

V súvislosti s transformáciou regiónu Hornej Nitry bude okres Prievidza, z pohľadu podmienok na poskytnutie investičnej pomoci, dočasne posudzovaný tak, ako okresy patriace do skupiny najmenej rozvinutých okresov.

Autor:

JUDr. Mária Porubská Tökölyová, advokát