LGP Slovakia / AKTUALITY / Právne aspekty koronavírusu – druhá vlna / Ekonomická situácia spoločností

Ekonomická situácia spoločností

Ekonomická situácia spoločností

povinnosti a možnosti

Zo dňa: 12.11.2020

Novelou tzv. zákona “Lex Corona” sa s účinnosťou od 12.05.2020 zaviedol inštitút dočasnej ochrany podnikateľov. Jeho účelom je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi, ktoré majú za cieľ efektívne riešiť negatívne následky šírenia ochorenia Covid-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik.

Účinky dočasnej ochrany podnikateľov však zanikajú 31.12.2020. Po tomto dátume budú chránení podnikatelia opäť povinní podať na seba návrh na vyhlásenie konkurzu (v prípade ich predlženia), prerušené exekučné konania budú voči nim pokračovať alebo znovu bude možné začať výkon záložného práva na ich majetok.

Podnikatelia, ktorým dočasná ochrana nepomohla dostať sa z nepriaznivej ekonomickej situácie a v konečnom dôsledku len oddialila ich problémy, môžu svoju situáciu riešiť niekoľkými viac či menej formálnymi prostriedkami:

- častokrát stačí vhodne komunikovať s veriteľmi, vyvolať s nimi rokovania, ktorými možno docieliť nemalé ústupky;

- dôležité je správne prehodnotiť vnútorné procesy, či už ide o obchodnú, zamestnaneckú alebo inú agendu;

- v prípade, že takéto kroky neprinesú želaný efekt, zákon podnikateľom dáva možnosť reštrukturalizácie, ako ozdravného procesu, ktorý ich chráni pred veriteľmi a ´môže im priniesť poníženie záväzkov až do 50%;

- ak sa im ani napriek tomu nepodarí preklenúť ich nepriaznivú ekonomickú situáciu, s najväčšou pravdepodobnosťou budú spĺňať podmienky na vyhlásenie konkurzu, ako zložitého procesu vedúceho k zániku podnikateľa, ktorý so sebou prináša množstvo povinností, ako aj úskalí.

Viac informácii k týmto, ale aj iným inštitútom, nájdete v týchto článkoch: 

Nepriaznivá ekonomická situácia spoločností - povinnosti a možnosti

V tejto súvislosti je zároveň potrebné spomenúť, že aktuálne je v štádiu prerokúvania na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky inštitút dočasnej ochrany životaschopných podnikov. Jeho účelom by malo byť vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a s nástrojmi na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov. Na rozdiel od dočasnej ochrany podnikateľov uvádzanej vyššie by malo ísť o inštitút trvalo zakotvený v právnom poriadku (nie len na preklenutie obdobia, počas ktorého sa prejavia negatívne dopady šírenia ochorenia Covid-19).

Proces prijímania tohto inštitútu budeme pozorne sledovať a následne Vás budeme informovať o jeho detailoch.

Autor:

JUDr. Martin Jacko, Riadiaci partner a advokát
Mgr. Martin Holý, Advokátsky koncipient