Dotácie na nájom nehnuteľností

Dotácie na nájom nehnuteľností

Zo dňa: 16.11.2020

Vláda SR prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR bude poskytovať dotácie na nájom nehnuteľností a trhových miest. Dotáciu poskytne takým nájomcom, ktorým bolo užívanie predmetu nájmu v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením choroby COVID-19 znemožnené (uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach) alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (prevádzky verejného stravovania, diskotéky).

Prenajímateľ podáva žiadosť o dotáciu v mene nájomcu za obdobie „sťaženého užívania“

Obdobie sťaženého nájmu počas 1 vlny - doplnenie

Druh prevádzky

Začiatok 

Koniec

Hromadné podujatia nad 1000 osôb

01.08.2020

30.09.2020

Hromadné podujatia nad 500 osôb interiér

10.09.2020

30.09.2020

Kúpaliská a aquaparky (prítomnosť súčasne viac ako 1000)

18.09.2020

30.09.2020

Diskotéky, tanečné zábavy a pod. v reštaurácií, bare, nočnom klube a pod. *

18.09.2020

30.09.2020

* svadby, kary, krstiny do 150 ľudí povolené

Výška dotácie môže dosiahnuť výšku až 50% nájmu. Jej výška však priamo závisí od toho, akú zľavu poskytne nájomcovi prenajímateľ. 

V prípade, ak prenajímateľ poskytne nájomcovi 50-percentnú zľavu, zvyšných 50 % doplatí štát a nájomca nezaplatí nič. Ak prenajímateľ poskytne len 20-percentnú zľavu, rovnakým podielom prispeje aj štát a zvyšných 60 % môže zaplatiť nájomca v splátkach, rozložených na 48 mesiacov. Ak prenajímateľ neodpustí nájomcovi nič, nájomca môže splatiť nájomné rozložené tiež na 48 mesiacov.

Motiváciou pre prenajímateľov na poskytnutie zľavy je skutočnosť, že rovnaká suma im bude vyplatená skôr prostredníctvom dotácie. Inak budú musieť akceptovať platenie nájomného rozloženého na 48 mesiacov, pričom počas tohto obdobia nemôžu nájomnú zmluvu vypovedať, ani nájom zvýšiť. Ak teda prenajímateľ poskytne maximálnu 50% zľavu, získa druhých 50% od štátu, ale nebude viazaný ochranou nájomného vzťahu ďalších 48 mesiacov.

Ak už nájomcovia medzičasom zaplatili nájom, dotáciu si budú môcť čerpať na presne také obdobie, ako zaplatili nájom. Ak napríklad zaplatili nájomcovia nájom za 6 týždňov, tak dotáciu si budú môcť uplatniť na nájomné za 6 týždňov po nadobudnutí účinnosti zákona. Prvá splátka splátkového kalendára nastane k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia (ak si nedohodnú inú lehotu splatnosti).

Do dotácie nájomného sa nebudú počítať platby spojené s nájmom (za dodávku energií a iné služby). Ak výška nájomného závisí od obratu, nemožno zahrnúť ani obratovú zložku. Ak súčasťou nájomného sú aj úhrady za služby spojené s nájmom, dotácia na nájom sa zníži o 5 % zo sumy nájomného. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa zaoprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.Dotáciu bude možné poskytnúť nielen na vnútorné priestory budov, ale aj na súvisiace skladové a obslužné priestory (parkovacie miesta), ako aj na trhové miesta.

Oprávnenými žiadateľmi sú prenajímatelia - fyzické aj právnické osoby, podnikatelia aj nepodnikatelia. Prenajímateľ musí mať aktívnu elektronickú schránku cez slovensko.sk.

Postup pri podávaní žiadosti o dotáciu 

O predmetnú dotáciu je možné požiadať len elektronicky a to prostredníctvom na to vytvorenej aplikácie, ktorá je dostupná na webe ministerstva hospodárstva. Žiadosť na formulári bude podávať prenajímateľ v mene nájomcu, ale na vlastný účet. Takýto formulár obsahujúci elektronické podpisy prenajímateľa a nájomcu má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa. Prenajímateľ žiadosť vyplní a odošle ju do elektronickej schránky nájomcu v slovensko.sk. Po tom, čo formulár podpíše nájomca, žiadosť odíde do systému ministerstva hospodárstva. Nájomca je povinný prenajímateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pre čerpanie dotácie. 

Ak požadovaná výška dotácie na nájomné prevyšuje hodnotu 100.000 EUR, žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod.

Žiadosti o dotáciu na nájomné je možné predkladať od 24.08.2020 do 30.11.2020.

Zároveň ministerstvo hospodárstva pracuje na tom, aby systém dotácií na nájomné mohol pokračovať aj po skončení aktuálnej výzvy. Cieľom je, aby mohli o pomoc žiadať aj podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou pandémie.

Podmienky pre poskytnutie dotácie platia aj pre podnájomný vzťah.

Autor:

JUDr. Mária Porubská Tökölyová, advokát