LGP Slovakia / AKTUALITY / Právne aspekty koronavírusu – druhá vlna

Právne aspekty koronavírusu – druhá vlna

Právne aspekty koronavírusu – druhá vlna

Druhá vlna COVID-19 nám prináša ďalšie otvorené témy, aj keď z prvej vlny už nejaké poznatky máme. Preto sme sa rozhodli pripraviť stanoviská k vašim najčastejším otázkam ohľadne koronavírusu, s ktorými sme ako právnická firma v posledných dňoch boli konfrontovaní. Všetky príspevky sa snažíme priebežne aktualizovať podľa nových poznatkov. Zároveň veríme, že prispejeme k zvýšeniu právneho prehľadu v tejto zložitej situácii.

Ekonomická situácia spoločností – povinnosti a možnosti

Zo dňa: 12.11.2020

Novelou tzv. zákona “Lex Corona” sa s účinnosťou od 12.05.2020 zaviedol inštitút dočasnej ochrany podnikateľov. Jeho účelom je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi, ktoré majú za cieľ efektívne riešiť negatívne následky šírenia ochorenia Covid-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik.

Celý článok

Prvá pomoc Plus: Opatrenia pre podnikateľov na podporu udržania pracovných miest

Zo dňa: 18.11.2020

V súvislosti s opätovným vyhlásením núdzového stavu a opatreniami prijatými v súvislosti s ním, vláda SR zmenila rozsah a podmienky ekonomických opatrení a štátnej podpory poskytovanej v rámci jej projektu „Prvá pomoc“, ktorý je v súčasnosti aktualizovaný ako „ Projekt Prvá pomoc Plus“.

Tento aktualizovaný projekt „Prvá pomoc Plus“ sa bude vzťahovať na žiadosti už predložené na mesiac október 2020 a ďalej predlžuje obdobie implementácie hospodárskych opatrení z januára na marec 2021. Už existujúci žiadatelia dostanú dodatky k svojim zmluvám. Začiatočný čas na predkladanie nových žiadostí a správ o použití Prvá pomoc Plus je naplánovaný na druhý novembrový týždeň.

Celý článok

SOS dotácia: Opatrenia pre podnikateľov na podporu udržania pracovných miest

Zo dňa: 18.11.2020

V súvislosti s opätovným vyhlásením núdzového stavu a opatreniami prijatými v súvislosti s ním, vláda SR zmenila rozsah a podmienky ekonomických opatrení a štátnej podpory poskytovanej v rámci jej projektu „Prvá pomoc“, ktorý je v súčasnosti aktualizovaný ako „ Projekt Prvá pomoc Plus“.Tento aktualizovaný projekt „Prvá pomoc Plus“ sa bude vzťahovať na žiadosti už predložené na mesiac október 2020 a ďalej predlžuje obdobie implementácie hospodárskych opatrení z januára na marec 2021. Už existujúci žiadatelia dostanú dodatky k svojim zmluvám. Začiatočný čas na predkladanie nových žiadostí a správ o použití Prvá pomoc Plus je naplánovaný na druhý novembrový týždeň. 

Celý článok

Investičné stimuly

Zo dňa: 18.01.2021

Od 01.01.2021 začala platiť novela zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len ako „zákona  č. 57/2018“), ktorá reaguje na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Investičná pomoc predstavuje regionálnu podporu na stimulovanie investícií do znevýhodnených regiónov a na tvorbu nových pracovných miest v Slovenskej republike. Pandémia zásadne a nepredvídateľne ovplyvnila prijímateľov investičnej pomoci a ich schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci. Novela zákona č. 57/2018 sa zameriava výlučne na zmiernenie niektorých podmienok z hmotného a časového hľadiska.

Celý článok

Dotácie na nájom nehnuteľností

Zo dňa: 16.11.2020

Vláda SR prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR bude poskytovať dotácie na nájom nehnuteľností a trhových miest. Dotáciu poskytne takým nájomcom, ktorým bolo užívanie predmetu nájmu v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením choroby COVID-19 znemožnené (uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach) alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (prevádzky verejného stravovania, diskotéky).

Celý článok

Zastavenie výroby alebo prevádzky

Zo dňa: 16.11.2020

V prípade, že regionálny Úrad verejného zdravotníctva nariadi zatvorenie prevádzky, v dôsledku ktorého vznikne neprideľovanie práce zamestnancovi, jedná sa o prekážku na strane zamestnávateľa. Pracovný pomer zamestnanca stále trvá a má nárok na náhradu mzdy vo výške 80% jeho priemerného zárobku. 

Celý článok

Práca z domu

Zo dňa: 16.11.2020

Za bežných okolností Zákonník práce (mimo úradmi vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu) umožňuje vykonávať prácu z domu príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje (§ 52 ods. 5 Zákonníka práce).

Celý článok

Zamestnancovi nariadená karanténa

Zo dňa: 16.11.2020

V zmysle § 144 ods. 2 Zákonníka práce prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť zamestnancovi doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní s tým, že zamestnanec je povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. 

Celý článok

Zatvorenie škôl a skôlok

Zo dňa: 16.11.2020

Má nárok na ošetrovné, ako pri opatrovaní chorého dieťaťa (OČR), ktorý sa vzťahuje na opatrovanie detí vo veku do 11 rokov. Sociálna poisťovňa zaviedla pre tento prípad nový typ žiadosti o ošetrovné – žiadosť o ošetrovné pre koronavírus. 

Celý článok

Osobné údaje zamestnancov

Zo dňa: 19.11.2020

V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva Slovenskej republiky boli prijaté viaceré vládne uznesenia, napr. Uznesenie vlády č. 678/2020; 693/2020 (Uznesenia). Uvedené Uznesenia znamenajú obmedzenia slobody pohybu. Predmetné Uznesenia zakotvujú, okrem iného, výnimky pre osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

Celý článok