LGP Slovakia / AKTUALITY / Nová povinnosť zápisu

Nová povinnosť zápisu

Nová povinnosť zápisu

Od 15.3.2018 je každá právnická osoba povinná poznať svojich konečných užívateľov výhod (KUV), t.j. mať ich identifikovaných, viesť a aktualizovať ich údaje. Od 01.11.2018 pribudla nová povinnosť pre všetkých podnikateľov a iné povinné osoby, spočívajúca v zápise KUV do príslušného registra, v ktorom sú evidované.

Medzi povinné osoby zapisujúce konečných užívateľov výhod patria najmä:

  • spoločnosti s ručením obmedzeným,
  • akciové spoločnosti,
  • komanditné spoločnosti,
  • verejné obchodné spoločnosti,
  • nadácie, neinvestičné fondy,
  • občianske združenia,
  • družstvá,
  • fyzické osoby – podnikatelia zapísaní do obchodného registra.

 

Túto povinnosť nemajú len právnické osoby, ktorésubjektom verejnej správy alebo emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora.  


Údaje konečného užívateľa výhod, ktoré sa zapisujú do obchodného registra:
- meno a priezvisko,
- rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
- adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
- štátna príslušnosť,
- druh a číslo dokladu totožnosti,
- údaje, ktoré odôvodňujú postavenie KUV.

Údaje o KUV nie sú v obchodnom registri verejne prístupné, t. j. nie sú viditeľné na internetovej stránke www.orsr.sk a ani v listinnej forme výpisu z registra, ktorý je prístupný verejnosti, ale sú zapísane v neverejnej časti obchodného registra. Prístup k nim majú len vybrané subjekty (napr. súdy, finančná polícia, daňový úrad a pod.)..

Lehota na zápis konečných užívateľov do obchodného registra

Právnické osoby, ktoré sú už zapísané v obchodnom registri (s výnimkou už zapísaných partnerov do verejného sektora) majú povinnosť podať návrh na zápis KUV do obchodného registra do 31.12.2019, za podanie návrhu sa neplatí súdny poplatok. Zápis KUV do obchodného registra je možný od 1.11.2018. Novozaložené spoločnosti sú už povinné spolu s návrhom na zápis spoločnosti do obchodného registra predkladať aj identifikáciu KUV. Tieto údaje je potrebné priebežne aktualizovať tak, aby zodpovedali skutočnému stavu.

Sankcia za nesplnenie tejto povinnosti

V prípade, že právnická osoba nepodá návrh na zápis KUV do obchodného registra do 31.12.2019 alebo ak údaje o KUV nebudú zodpovedať skutočnosti, registrový súd môže uložiť pokutu až do výšky 3 310 EUR. Opomenutie uchovávať a pravidelne aktualizovať interné záznamy spoločnosti (v elektronickej alebo papierovej podobe), pokiaľ ide o jeho KUV sa trestá pokutou až do výšky 200.000 Eur.

Upozorňujeme vás, že nejde o totožnú povinnosť ako pri zápise do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). Povinnosť zápisu KUV do obchodného registra sa totiž vzťahuje na všetky právnické osoby, bez ohľadu na to, či obchodujú so štátom alebo nie.