LGP Slovakia / AKTUALITY / Nová dočasná ochrana podnikateľov

Nová dočasná ochrana podnikateľov

Nová dočasná ochrana podnikateľov

Pomoc podnikateľom má zabezpečiť návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý schválili poslanci parlamentu.

Bolo ním prijaté, že účinky aktuálne platnej dočasnej ochrany podnikateľov skončia 31.01.2021 (oproti pôvodnému dátumu 31.12.2020). Podnikatelia však budú môcť byť chránení pred ekonomickými dopadmi koronakrízy aj po tomto dátume, a to prostredníctvom nového inštitútu - dočasnej ochrany podnikateľov vo finančných ťažkostiach. 

Tento inštitút sa významne líši od pôvodnej dočasnej ochrany podnikateľov. Má pôsobiť ako trvácnejší nástroj, a budú môcť o ňu požiadať už len podnikatelia, u ktorých existuje predpoklad životaschopnosti ich podniku a s dočasnou ochranou súhlasia aj jeho rozhodujúci veritelia. 

Podnikateľ (právnická osoba, ako aj fyzická osoba-podnikateľ) je oprávnený žiadať súd o poskytnutie takejto dočasnej ochrany za predpokladu, že spĺňa nasledovné formálne predpoklady:

 • centrum hlavných záujmov má na území Slovenskej republiky;
 • subjekt nie je bankou, poisťovňou, obchodníkom s cennými papiermi alebo iným subjektom, ktorý zákon vylučuje.

a na príslušný okresný súd prostredníctvom elektronického formulára podá žiadosť s vyhlásením o splnení nasledovných podmienok (zoradených od pomerne ľahko preukázateľných/formálnych až po tie náročnejšie):

 • vedie riadne účtovníctvo;
 • sleduje účel ochrany;
 • v posledných 48 mesiacoch nebol v dočasnej ochrane;
 • je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak je žiadateľ právnickou osobou);
 • ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie, nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného konaniavyhlásenia konkurzuzačatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie;
 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje a neurobil opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu podniku;
 • ku dňu podania žiadosti vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti;
 • vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol ku dňu podania žiadosti začatý výkon záložného práva;
 • s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov (s výnimkou spriaznených veriteľov). 

K žiadosti je podnikateľ povinný pripojiť okrem súhlasu:

 • písomný súhlas veriteľov s dočasnou ochranou podnikateľa nie starší ako 30 dní;
 • zoznam majetku spolu s označením tiarch;
 • zoznam záväzkov spolu s označením spriaznených veriteľov a zabezpečených veriteľov;
 • zoznam spriaznených osôb;
 • priebežnú účtovnú závierku.

Po schválení takejto žiadosti súdom, sa podnikateľovi poskytne dočasná ochrana vydaním potvrdenia. Informáciu, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. 

Dočasná ochrana podnikateľa má najmä nasledovné účinky:

 • počas trvania dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania;
 • podnikateľ (vrátane povinných osôb v jeho mene) nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok;
 • počas trvania dočasnej ochrany nemožno v exekučnom konaní postihnúť podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace podniku pre pohľadávku vzniknutú pred dočasnou ochranou, s výnimkou neoprávnenej štátnej pomoci;
 • voči podnikateľovi nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku;
 • proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pred poskytnutím dočasnej ochrany, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila spriaznenej osobe;
 • druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie z takejto zmluvy pre omeškanie podnikateľa, ktoré vzniklo pred poskytnutí dočasnej ochrany, ibaže by boli splnené zákonom požadované podmienky;
 • lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi (vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov) počas trvania dočasnej ochrany neplynú;
 • záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ po dobu trvania dočasnej ochrany oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami;
 • podnikateľ (vrátane jeho štatutárneho orgánu) nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a musí sa zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. 

Dočasná ochrana podnikateľov trvá 3 mesiace odo dňa jej poskytnutiaPodnikateľ môže najskôr 30 dní a najneskôr 10 dní pred uplynutím dočasnej ochrany požiadať o predĺženie dočasnej ochrany o ďalšie 3 mesiace.Predĺženie dočasnej ochrany je podmienené nasledovnými podmienkami

 • podnikateľ rokuje s veriteľmi o zmene obsahu záväzkov, o čiastočnom odpustení záväzkov alebo úverovom financovaní a spraví o tom vyhlásenie, ktoré pripojí k žiadosti;
 • minimálne dvojtretinová väčšina veriteľov musí písomne súhlasiť s predĺžením dočasnej ochrany. 

Dočasná ochrana zaniká:

 • uplynutím 3 mesiacov od poskytnutia dočasnej ochrany alebo od predĺženia dočasnej ochrany;
 • na vlastnú žiadosť podnikateľa;
 • vstúpením podnikateľa do likvidácie;
 • rozhodnutím súdu;
 • na návrh jedného z veriteľov s písomným súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých veriteľov podnikateľa.

Zánik dočasnej ochrany má nasledovné dopady:

 • podnikateľ, ktorého dočasná ochrana uplynula, nie je počas 48 mesiacov od jej zániku, oprávnený opätovne žiadať o dočasnú ochranu;
 • podnikateľ je povinný do 30 dní od zániku dočasnej ochrany uložiť do zbierky listín vyhlásenie, že nie je v úpadku alebo podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.

Zároveň uvádzame, že ak aj podnikateľský subjekt nespĺňa požiadavky na rozhodnutie o jeho dočasnej ochrane, stále má možnosť riešiť svoju situáciu negociáciou s veriteľmi a obchodnými partnermi, ale aj reštrukturalizáciou, konkurzným konaním, či oddlžením (v tejto súvislosti odkazujeme na naše články, ktoré sa venujú týmto inštitútom).