LGP Slovakia / AKTUALITY / Naše spolupráce a členstvá

Naše spolupráce a členstvá

Naše spolupráce a členstvá

Slovak Compliance Circle

Iniciatíva Slovak Compliance Circle je profesionálne združenie právnických osôb, ktorá bola založená s cieľom podporovať a propagovať compliance štandardy a etické správanie v rámci slovenského podnikateľského prostredia. Naša advokátska kancelária je jedným zo zakladajúcich členov tejto iniciatívy. Martin Jacko, ako dlhoročný člen predstavenstva a aktuálny člen poradného výboru poskytuje združeniu profesionálnu podporu a poradenstvo nielen v oblasti práva, ale aj pri strategickom a operatívnom smerovaní.

https://www.slovakcompliancecircle.sk/

AmCham Slovakia

Americká obchodná komora bola založená v roku 1993 ako nezávislá a sebestačná organizácia za účelom podporiť a zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Dlhodobo sa tiež venuje prepájaniu biznisov s akademickou sférou a slúži ako jedna z najaktívnejších zahraničných obchodných komôr na Slovensku. V súčasnej dobe pozostáva jej členská základňa z viac ako 300 medzinárodných a slovenských podnikov, vrátane mnohých z najväčších a najvýznamnejších firiem na Slovensku.

https://amcham.sk/

Iniciatíva za právny štát

Iniciatívu za právny štát, ktorú v roku 2014 vytvorila podnikateľská komunita a zaoberá sa problémami súvisiacimi s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Podnikateľskú komunitu tvoria podnikateľské a zamestnávateľské združenia, obchodné komory, ktoré chcú profesionálne a objektívne reagovať na zhoršujúci sa stav súdnictva, nedostatok transparentného a systematického legislatívneho procesu a vyššiu mieru tolerancie korupcie na Slovensku práve touto iniciatívou.

http://www.pravnystat.sk/

BIM asociácia Slovensko

BIM asociácia Slovensko je organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu stavby (tzv. BIM) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu stavby. Naša advokátska kancelária prispieva k vytvoreniu podmienok, legislatívneho a normového rámca BIM-u ako aj k propagácii jeho výhod.

https://www.bimas.sk/

SLOVENSKO–RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA

Naša advokátska kancelária sa stala členom Slovensko-rakúskej obchodnej komory, ktorá združuje právnické osoby z rôznych odvetví, ktorej cieľom je podporovať a rozvíjať vzťahy medzi podnikateľmi Slovenskej a Rakúskej republiky v rôznych oblastiach - obchod, priemysel, poľnohospodárstvo, financie, doprava, technológie a pod. Okrem zlepšovania hospodárskych vzťahov v rámci oboch štátoch, toto združenie prispieva k riešeniu obchodných problémov, zastupuje záujmy svojich členov a poskytuje verejnosti aj členom relevantné informácie o situácii na trhu.

http://www.sohk.sk/

Sme tiež súčasťou pracovnej skupiny pre elektronizáciu a digitalizáciu stavebnej správy v nadväznosti na aktuálnu prípravu stavebných predpisov, ktorá pôsobí na Ministerstve dopravy a výstavby SR.