LGP Slovakia / AKTUALITY / Konferencia REBEC

Konferencia REBEC

Konferencia REBEC

V júni 2019 sa v Belehrade konalo jedno z najprestížnejších podujatí v oblasti nehnuteľností v juhovýchodnej Európe - REBEC SEE Real Estate Exhibition & Conference. Riadiaci partner JUDr. Martin Jacko sa zúčastnil panelovej diskusie, ktorá sa zaoberala vývojom srbských inštitúcií, legislatívy a podnikateľského prostredia.

Použijúc príklady zo slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej únie (EÚ), ale najmä po jej vstupe, poukázal na dôležitosť vstupu s ohľadom na srbský realitný sektor. Objasnil fakty vyplývajúce z členstva v EÚ a obrovský dopad na rozvoj našej krajiny vrátane štátneho sektora; zaoberal sa legislatívou, slobodou pohybu a fondami Európskej únie.

Legislatíva

Všeobecne platí, že vstupom Slovenska do EÚ sa jej vplyv na medzinárodnej scéne zvýšil. Spolupráca s ostatnými krajinami EÚ pomohla vyriešiť problémy, ktoré by Slovensko nebolo schopné efektívne zvládnuť samostatne ako napríklad národná bezpečnosť, finančná a hospodárska kríza, problémy s energetickými zdrojmi, klimatické zmeny, boj proti terorizmu a ďalšie. Jednotný európsky trh taktiež znamená vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, napríklad zavedenie transparentnosti v leteckej preprave, náhrady za zrušené alebo oneskorené lety, dvojročnú záručnú lehotu na výrobky a cenový strop pre roamingové volania v rámci EÚ.

Sloboda pohybu

Štyri základne slobody, ktoré tvoria základ Európskeho trhu sú – sloboda pohybu osôb, tovaru, kapitálu a služieb. Tieto slobodu sú považované za základne piliere Európskej integrácie.

Ak by sme sa pozreli len na zopár faktov, tak napríklad počas posledných 10 rokov, výmenné programy (Socrates a Erazmus), financované Európskou úniou, umožnili pôsobiť na iných európskych univerzitách viac ako 10 tisíc slovenským študentom a lektorom. Zo štrukturálnych fondov EÚ bolo v období 2007 - 2013 pridelených viac ako 2 100 € na jedného občana. Hlavným cieľom tejto finančnej pomoci je posilniť súdržnosť Európskeho spoločenstva ako jednotného sociálneho a hospodárskeho subjektu.

Výhody členstva v EÚ vidíme z hľadiska financovania rozvojových projektov najmä v týchto oblastiach:
- Nízka úroková miery prostredníctvom ECB,
- Vysoká dostupnosť financovania bankovým úverom,
- Príchod zahraničných investícií a zahraničného kapitálu,
- Nárast ekonomickej výkonnosti a kúpnej sily.

Európske fondy

Zaujímavé sú aj štatistiky, ktoré ukazujú, že prevažná väčšina verejných investícií na Slovensku je financovaná z fondov Európskej únie. Investície z európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku v rokoch 2004 - 2020 predstavovali 29,5 mld. €.

V programovom období 2007 - 2013 Slovensko z európskych štrukturálnych fondov využilo 11,25 mld. EUR. Medzi krajinami EÚ obsadilo Slovensko 11. miesto v čerpaní fondov EÚ, pričom miera čerpania dosiahla 97% celkového záväzku. V programovom období 2014 až 2020 Slovensko zatiaľ využilo celkovo 3,490 mld. EUR, čo predstavuje 22,57% z celkovej alokácie 15,466 mld. EUR.

Je tiež potrebné definovať problémy pri čerpaním eurofondov:
- Byrokracia
- Klientelizmus
- Korupcia
- Časovo náročné projekty
- Nedostatočná príprava projektov
- Slabé administratívne a profesionálne kapacity
- Náročné verejné obstarávanie

Pre rozvoj investícií do nehnuteľností sa srbský trh stáva zaujímavý a určite veľmi odporúčaný. Taktiež tieto skutočnosti potvrdzujú informáciu, že môžeme očakávať významný rozvoj rôznych typov projektov. Konferencia REBEC nás utvrdila v očakávaných vývojových trendoch, ktoré vymedzujú postavenie srbského trhu vo vzťahu k regiónu SEE v nasledujúcich rokoch.