LGP Slovakia / AKTUALITY / Home Office

Home Office

Nová právna úprava podľa Zákonníka práce

Home Office

Zákonník práce nám s účinnosťou od 1. marca 2021 prináša novú právnu úpravu, ktorá reflektuje aktuálne potreby zamestnávateľov a zamestnancov, a to v podobe precíznejších pravidiel týkajúcich sa práce z domu, resp. práce na diaľku, ktorej ľudia bežne hovoria aj Home Office.  

Pojmy domácka práca/telepráca ako ich používa Zákonník práce a home office sú do istej miery synonymami. Zároveň sa často v praxi stierajú rozdiely medzi príležitostnou a pravidelnou prácou v domácnosti. Deliacim kritériom právnej úpravy, kedy ide o domácku prácu/teleprácu a kedy nie, je otázka pravidelnosti výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa (ak ide o pravidelný výkon, ide o domácku prácu/teleprácu a na ňu naviazané plnenie určitého súboru povinnosti). Pravidelnosť neznamená, že práca z domácnosti sa musí vykonávať v rozsahu celého ustanoveného týždenného pracovného času. Práca z domácnosti (domácka práca/telepráca) sa môže vykonávať aj v dohodnutom rozsahu, ktorý je časťou ustanoveného týždenného pracovného času (napr. jeden, dva dni v týždni). 

Zákonník práce zároveň negatívnym vymedzením stanovuje, že za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.

Zákonník práce rozdeľuje prácu z domácnosti, na:

  • domácku prácu,
  • teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.

Pre výkon domáckej práce alebo telepráce je potrebná písomná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom (nemôže byť jednostranne nariadená). 

Domácnosťou pre účely domáckej práce a telepráce musí byť miesto, ktoré je iné ako priestory/prevádzky zamestnávateľa (priestory zriadené zamestnávateľom). V zmysle novej právnej úpravy to môže byť hocijaké miesto vrátane takého dojednania miesta, že zamestnanec si sám vyberá odkiaľ bude prácu vykonávať, ak to povaha práce umožňuje (t.j. dojednanie nebude obsahovať konkrétne miesto výkonu práce ale určenie, že miesto výkonu práce sa ponecháva na zamestnanca). Týmto sa umožňuje aj tzv. mobilná telepráca a tzv. digitálni nomádi.

Dôležitou novinkou je aj to, že zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa alebo sa budú vykonávať v pružnom pracovnom čase.

Ak si pri domáckej práci alebo telepráci zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas, jeho pracovný pomer sa spravuje týmito odchýlkami:

  • nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch, 
  • pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka, 
  • nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

Nová právna úprava zároveň pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú dohodnúť na výkone práce so zamestnancami prostredníctvom domáckej práce alebo telepráce stanovuje nové povinnosti, a to najmä v podobe nutnosti vhodných opatrení. Zamestnávateľ musí zabezpečiť pre zamestnanca technické vybavenie a programové vybavenie, potrebné na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec vykonávajúci teleprácu používa po dohode so zamestnávateľom vlastné technické vybavenie a programové vybavenie. Rovnako tak zamestnávateľ musí myslieť na ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci, najmä pokiaľ ide o programové vybavenie. 

Zákonník práce myslí aj na skutočnosť, že s výkonom domáckej práce alebo telepráce vznikajú zamestnancovi aj zvýšené náklady spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov, ktorých refundácia je možná po predchádzajúcej písomnej dohode, pričom z právneho hľadiska sa takéto náklady nepovažujú za súčasť mzdy. 

Nová právna úprava zavádza v rámci povinnosti zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu a teleprácu bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia a programového vybavenia alebo o nefunkčnosti internetového pripojenia, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu.

Zákonník práce tiež stanovuje zásadu zákazu znevýhodnenia (t. j. diskriminácie tohto zamestnanca) v porovnaní s porovnateľným zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, resp. zásadu zákazu zvýhodnenia (t. j. diskriminácie zamestnancov na pracoviskách zamestnávateľa). Dôležitou súčasťou novej právnej úpravy je zároveň stanovenie zásady, možnosti "odpojiť sa"Znamená to, že zamestnanec doma nemusí byť nadriadenému k dispozícii kedykoľvek. Má právo na nepretržitý odpočinok, počas ktorého nemusí používať pracovné prostriedky. Samozrejme, nesmie to byť v čase, kedy má nariadenú pracovnú pohotovosť, prípadne prácu nadčas. 

Právnu úpravu domáckej práce a telepráce považujeme za krok správnym smerom, pričom sme našim klientom pripravení poskytnúť právnu asistenciu pri jej implementácii do praktického používania.

Autor:

Mgr. Pavel Legát, advokát