LGP Slovakia / AKTUALITY / Elektromobilita

Elektromobilita

a ďalšie alternatívy k spaľovacím motorom

Elektromobilita

Rozvoj mobility je mimoriadne vzrušujúcim aspektom súčasnej technologickej revolúcie. Elektromobilita je jedným z trendov popri digitalizácii, autonómnych automobiloch a zdieľanej mobilite - aj v Slovenskej republike. 

Čo je to elektromobilita? Zahŕňa všetky cestné vozidlá, ktoré sú poháňané elektromotorom a energiu získavajú predovšetkým z elektrickej siete. Takže inými slovami: dajú sa nabiť externe. Patria sem čisto elektrické vozidlá a vozidlá s kombináciou elektrického motora a malého spaľovacieho motora. 

Výhody sú zrejmé: elektromobilita môže EÚ pomôcť dosiahnuť ciele zníženia emisií skleníkových plynov, znečistenia ovzdušia, hluku a závislosti od ropy. Benzínové a naftové vozidlá sú na trhu EÚ stále dominantné, aj keď podiel elektrických vozidiel rýchlo rastie.

V roku 2020 napriek pandémii COVID-19, ktorá spôsobila výrazný pokles predaja automobilov, predaj plug-in elektromobilov rýchlo rástol: podľa Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) v roku 2020 viac ako jedno z desiatich automobilov registrovaných v EÚ bolo elektricky nabíjateľné (5,4% elektrických vozidiel, 5,1% plug-in hybridných vozidiel). Jedným z najväčších nedostatkov, v dôsledku ktorého podiel na trhu v EÚ nerastie rýchlejšie, je a zostáva nedostatok nabíjacej infraštruktúry.

Právny rámec v EÚ a Slovenskej republike 

Deklarovaným cieľom EÚ je zaistiť účinný a nepretržitý prechod k systému mobility, ktorý je bezpečný, čistý, prepojený a automatizovaný. Znamená to tiež, že sa zameriava na výrobu a že spoločnosti v EÚ by mali vyrábať najlepšie, najčistejšie a najkonkurencieschopnejšie výrobky.

Európska stratégia pre nízko-emisnú mobilitu zdôraznila dôležitosť verejne dostupných nabíjacích staníc, používanie obnoviteľnej elektrickej energie v doprave a informovanosť zákazníkov o zlepšeniach, ktoré boli dosiahnuté v súvislosti s elektrickými vozidlami, ako je zvýšený dojazd a nižšie náklady na údržbu. Stratégia tiež vyzvala členské štáty, aby zrevidovali svoje daňové systémy a zaviedli stimuly pre nízko-emisné vozidlá a energiu. V máji 2017 Komisia predložila „Európa v pohybe“, ktorá je balíkom legislatívnych a iných opatrení súvisiacich s mobilitou zameraných na to, aby sa Európa stala lídrom v oblasti čistej, konkurencieschopnej a prepojenej mobility.

Členské štáty boli napríklad vyzvané, aby zvýšili počet nabíjacích miest, zvýšili informovanosť o svojej existencii a zvýšili ich štandardizáciu a interoperabilitu. Vzhľadom na rastúci počet elektrických vozidiel bude v budúcnosti potrebných oveľa viac nabíjacích miest: Komisia odhaduje, že v roku 2020 bolo potrebných približne 440 000 verejne prístupných nabíjacích staníc a do roku 2025 ich budú potrebné dva milióny.

Na základe Smernice EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá bol v Slovenskej republike prijatý národný politický rámec. Okrem iného sa predpokladá zavedenie daňových stimulov na nákup elektrických vozidiel alebo na rozvoj nabíjacej infraštruktúry, začatie technických a administratívnych postupov a  prijatie legislatívnych zmien týkajúcich sa autorizácie dodávky alternatívnych palív, ako aj zmeny vo verejnom obstarávaní atď. 

V tejto súvislosti vláda SR v roku 2019 prijala Akčný plán rozvoja elektromobility na Slovensku. Program obsahuje 15 konkrétnych opatrení, ako je zahrnutie témy elektromobility do všetkých relevantných stratégií a politík štátu, kontinuita priamej podpory pre používanie nízko-emisných vozidiel alebo zrýchlené daňové odpisy elektrických vozidiel a nabíjacích staníc.

Daňové a subvenčné (podporné) stimuly

V tom istom roku zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR výzvu na dotáciu elektromobilov. Konkrétne bola k dispozícii dotácia 8 000 eur na kúpu nového vozidla s čisto elektrickým pohonom, alebo 5 000 eur v prípade plug-in hybridu. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bolo možné poskytnúť dotáciu, nemohla prekročiť 50 000 EUR (brutto). 

Záver: Pridelené dotácie boli vyčerpané do 4 minút, takže ich dostali iba najrýchlejší žiadatelia. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky preto oznámilo, že dotácie na elektrické vozidlá budú dostupné pre každého žiadateľa od roku 2022. Výška dotácií bude pravdepodobne o niečo nižšia ako v roku 2019, ale na oplátku by mal každý žiadateľ právny nárok na dotácie na elektrické vozidlo.

Zameranie na vodíkovú technológiu

Okrem elektromobility existuje aj alternatíva k spaľovacím motorom, ktorá je v súlade s environmentálnymi požiadavkami: vodík. Cieľom ministra hospodárstva SR je stať sa jedným z lídrov vodíkovej technológie. V tejto súvislosti s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou klimatickou dohodou prijala slovenská vláda v roku 2021 Národnú vodíkovú stratégiu. V tejto stratégii boli definované a uvedené hlavné ciele a oblasti, v ktorých sa vodík bude používať v budúcnosti. Jednou z nich je doprava. Vodíkový pohon môže byť použitý vo verejnej doprave, pri nákladných a úžitkových vozidlách na diaľkovú dopravu, tiež vo vlakoch, lietadlách, lodiach a stavebných vozidlách, poľnohospodárstve, lesníctve a v obrannom priemysle. Ako prvý krok plánuje mesto Bratislava zadať tender na 20 vodíkových autobusov, ktoré by sa mali používať od roku 2022/2023.

Energetická účinnosť budov sa sprísňuje

Smernicou o energetickej hospodárnosti budov EÚ taktiež prijala opatrenia na zlepšenie infraštruktúry nabíjania doma a na pracovisku.

Na základe tejto smernice nadobudla na Slovensku účinnosť novela zákona o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upravuje povinnosti pri výstavbe alebo významnej rekonštrukcii bytových a nebytových projektov. Plánovacie povolenie pre takéto projekty bude udelené iba vtedy, ak projektová dokumentácia zohľadní nabíjaciu infraštruktúru alebo výstavbu nabíjacej stanice. Novela presne stanovuje, v ktorých prípadoch sa tieto povinnosti uplatňujú. Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov zároveň ukladá takú povinnosť pre každú nebytovú budovu. Od 1. januára 2025 musí mať každá nebytová budova s ​​viac ako 20 parkovacími miestami aspoň jednu nabíjaciu stanicu pre elektrické vozidlá.

Jedným zo zásadných opatrení na podporu a zvýšenie podielu elektrických vozidiel na trhu sú stimuly v daňovej oblasti. Už od roku 2020 existuje v prípade elektrických vozidiel možnosť požiadať o daňové odpisy na 2 roky namiesto 4 rokov. Zrýchlené daňové odpisy elektrických vozidiel môžu mať pozitívny vplyv na tvorbu sekundárneho trhu s elektrickými vozidlami, kde ich cena už nebude ovplyvňovaná výrobnou cenou, ale kúpnou silou trhu.

Propagácia zelených nákladných automobilov

Na základe Smernice o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, prijala Slovenská republika zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť začiatkom augusta 2021. Účelom tohto zákona je zabezpečiť, aby obstarávanie vozidiel bolo v súlade s minimálnymi cieľmi obstarávania pre ekologické ľahké úžitkové vozidlá a pre ekologické ťažké úžitkové vozidlá. 

Tento zákon prinesie dôležité zmeny, keď napríklad,  od roku 2026 bude verejný obstarávateľ na Slovensku pri verejnom obstarávaní ekologicky ľahkých vozidiel kategórie M1, M2 alebo N1 povinný dodržať limit 22 % ekologických vozidiel z celkového počtu obstaraných vozidiel.

Bezpochyby sme na prahu novej éry. Kráčame do budúcnosti, pretože nové technológie narúšajú spôsob, akým vyrábame autá a riadime ich. Je tiež zrejmé, že EÚ nezostane pozadu so svojimi dlhoročnými výrobcami automobilov. Mnoho výrobcov automobilov už obrátilo kurz a začalo sa zameriavať predovšetkým na výrobu elektrických a plug-in hybridných vozidiel. Niektorí výrobcovia už začali s inovatívnymi myšlienkami a konceptmi alternatívneho pohonu, ako je vodík. Početné opatrenia, ktoré už EÚ a jej členské štáty prijali, ukazujú, že v súčasnosti sú hlavnými cieľmi zlepšenie nabíjacej infraštruktúry a rozvoj inovatívneho, udržateľného a konkurencieschopného systému výroby batérií v Európe, ako aj podpora elektromobility s mnohými daňovými a subvenčnými stimulmi na vnútroštátnej úrovni.


AUTORI:

JUDr. Martin Jacko, Advokát a riadiaci partner v LANSKY, GANZGER + partner Bratislava
Mgr. Jakub Hanesch, Advokátsky koncipient v LANSKY, GANZGER + partner Bratislava