LGP Slovakia / AKTUALITY / Dočasná ochrana podnikateľov

Dočasná ochrana podnikateľov

Dočasná ochrana podnikateľov

Slovenský zákonodarca prijal právny inštitút dočasnej ochrany podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý je v platnosti od začiatku tohto roka. Hlavným účelom je chrániť podnikateľov pred veriteľmi a vytvoriť nástroje na podporu podnikateľov v zlej ekonomickej situácii.

Pandémia v súčasnosti vytvorila stav, ktorý v posledných desaťročiach nemá obdobu. Mnohé segmenty podnikania musia zostať zatvorené alebo sa môžu otvárať iba vo veľmi obmedzenom rozsahu. To spôsobuje obrovské škody nielen v primárne postihnutých oblastiach, ale aj v oblastiach, ktoré by pandémiou neboli priamo zasiahnuté. To sa momentálne deje na celom svete - a Slovensko žiaľ nie je výnimkou. Preto je cieľom nového inštitútu umožniť v časovo obmedzenom rámci finančne postihnutým podnikateľom pokračovať v podnikaní, predchádzať strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov.

Táto dočasná ochrana je založená na predchádzajúcom ochrannom balíku, ktorý Slovensko vytvorilo v prvej polovici 2020 s cieľom poskytnúť rýchlu pomoc krízou postihnutým podnikateľom. V porovnaní s tým je nový legislatívny rámec trvalejším nástrojom v slovenskom právnom poriadku, pretože v tomto prípade nejde iba o pomoc podnikateľom, ktorí sa dostali do problémov v dôsledku korona krízy.

Význam tohto inštitútu je v súčasnom období obzvlášť dôležitý, pretože skúsenosti ukazujú, že na Slovensku je ťažké implementovať reštrukturalizačné opatrenia. Napríklad podľa slovenského práva vyžaduje reštrukturalizácia spoločnosti uspokojenie najmenej 50% pohľadávok veriteľov. Niet divu, že počet reštrukturalizácií, od zavedenia tohto minimálneho uspokojenia veriteľov v roku 2015, rapídne poklesol. Preto sa dá predpokladať, že bez vytvorenia inštitútu dočasnej ochrany podnikateľov by došlo k ešte vyšším škodám, a teda finančné ťažkosti by pre mnohých podnikateľov priamo viedli k ich bankrotu.

Požiadavky pre poskytnutie dočasnej ochrany

Podnikatelia, ktorí chcú požiadať súd o dočasnú ochranu, musia spĺňať dve základné požiadavky. Centrum hlavných záujmov ich podnikateľskej činnosti sa preukázateľne nachádza na Slovensku. To znamená, že môže ísť aj o zahraničného podnikateľa pôsobiaceho na Slovensku. Vedenie spoločnosti však musí robiť väčšinu rozhodnutí v Slovenskej republike a hlavná časť majetku podnikateľa musí byť na Slovensku. Zároveň, podnikateľom žiadajúcim o dočasnú ochranu nesmie byť banka, poisťovňa, sprostredkovateľ alebo iná forma podniku vylúčená zákonom.

Podnikatelia musia navyše splniť ďalšie zákonom stanovené podmienky. Medzi ne patrí súhlas absolútnej väčšiny veriteľov s takouto dočasnou ochranou, ktorý musí byť v písomnej forme. Veritelia tak musia dôkladne zvážiť, či existuje ešte reálna šanca pre podnikateľa prekonať svoje finančné ťažkosti.

Podnikatelia musia splniť aj ďalšie podmienky, a to najmä:

  • nesmie byť voči nim vedené exekučné konanie s cieľom uspokojiť pohľadávku vyplývajúcu z podnikateľskej činnosti alebo začatý výkon záložného práva na ich majetok,
  • nie sú povinní podať návrh na vyhlásenie konkurzu a vo vzťahu k nim ešte nebolo začaté konkurzné konanie,
  • doposiaľ nedošlo k  vyhláseniu konkurzu na ich majetok a taktiež k začatiu reštrukturalizačného konania,
  • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelili zisk alebo iné vlastné zdroje a neurobili opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu podniku,
  • sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak sú žiadatelia právnickou osobou).

Účinky, práva a povinnosti

Jedným z najdôležitejších účinkov tohto ochranného balíka je konkurzná imunita. To znamená, že počas dočasnej ochrany nemožno voči podnikateľovi rozhodnúť o začatí konkurzného konania (tzv. pasívna konkurzná imunita) a podnikateľ tiež nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu (tzv. aktívna konkurzná imunita). Ďalším dôležitým účinkom je exekučná imunita, ktorá má za následok, že počas dočasnej ochrany nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla pred poskytnutím dočasnej ochrany, v exekučnom konaní postihnúť práva alebo majetok podnikateľa - s výnimkou pohľadávok, o ktorých to stanovuje zákon. 

Záväzky bezprostredne súvisiace s bežnou podnikateľskou činnosťou a s plneniami, ktoré sú potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou oprávnený uhrádzať pred skôr splatnými záväzkami. Každý podnikateľ pod dočasnou ochranou je tiež povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami a zdržať sa nakladania so svojím majetkom. 

Podniky sú spravidla nútené prekonávať finančné ťažkosti prostredníctvom úverového financovania. Pretože podnikateľ týmto financovaním uzatvára novú povinnosť, podmienky ochranného balíka stanovujú, že takéto úverové financovanie je možné poskytnúť iba za štandardných podmienok. Finančné prostriedky z úverového financovania je možné použiť iba v súvislosti so zachovaním prevádzky podniku.

Trvanie nároku na ochranu a jeho predĺženie

Dočasná ochrana podnikateľov trvá 3 mesiace odo dňa jej vzniku, t. j. od uverejnenia príslušného oznámenia v Obchodnom vestníku. Zákon ďalej ustanovuje, že podnikateľ môže požiadať o jej predĺženie o ďalšie 3 mesiace najskôr 30 dní a najneskôr 10 dní pred uplynutím dočasnej ochrany. Takéto predĺženie je možné, iba ak podnikateľ rokuje so svojimi veriteľmi o zmenách obsahu záväzkov, čiastočnom odpustení záväzkov alebo úverovom financovaní. Tiež je potrebné, aby najmenej dvojtretinovú väčšina veriteľov súhlasila s takýmto predĺžením dočasnej ochrany.

Na záver možno konštatovať, že nový právny inštitút je určený pre podnikateľov, ktorí sa aktívne a v dobrej viere snažia riešiť svoju nepriaznivú finančnú situáciu s veriteľmi. Poskytuje dostatočný právny rámec na pomoc podnikateľom v krátkodobých finančných ťažkostiach a umožňuje im tak pokračovať v podnikaní. Zároveň sa domnievame, že táto dočasná ochrana poskytuje dostatočné ochranné mechanizmy pre veriteľov proti zneužitiu zo strany dlžníka. Keďže tento právny inštitút je v platnosti iba krátko, nevieme zatiaľ posúdiť či prinesie deklarované ciele. Len čas ukáže, či sa z tejto dočasnej ochrany stane trvalo účinný nástroj.


AUTORI:

JUDr. Martin Jacko, Advokát a riadiaci partner v LANSKY, GANZGER + partner Bratislava
Mgr. Martin Holý, Advokátsky koncipient v LANSKY, GANZGER + partner Bratislava